רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בבא קמא שאלות חזרה פרק ראשון דפים יג-טז
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים יג-טז מסכת בבא קמא

דף יג.
1. האם שלמים בכור ומעשר נחשבים ממון בעלים [לפי ר"י הגלילי, בן עזאי אליבא דת"ק ואליבא דאבא יוסי בן דוסתאי]?
2. שור שדחף את חבירו לבור – כמה משלם בעל השור וכמה בעל הבור, בשור תם ובשור מועד, לפי ר' נתן ולפי חכמים?
3. תודה שהזיקה – האם בעליה משלם, וכיצד?
4. תודה שהזיקה, והניזק אוכל את בשרה – מי מביא את לחמה, ומדוע?
5. מה הם "נכסים המיוחדים" לפי רב יהודה, המתניתא, ור' יהודה?
6. מי חייב לשלם, וכמה חייב לשלם, כאשר: א. שורו של המשאיל הזיק את שורו של השואל? ב. שורו של השואל הזיק את שורו של המשאיל?

דף יד.
7. אימתי המשאיל משלם אם הזיק שורו את שורו של השואל?
8. האם המזיק חייב על שן בחצר השותפים אם: א. החצר מיוחדת לזה ולזה בין לפירות ובין לשוורים. ב. מיוחדת לשניהם לפירות ולא לשוורים. ג. מיוחדת לניזק לפירות ולזה ולזה לשוורים.

דף טו
9. עבד כנעני: א. האם הוא כשר לעדות? ב. האם הוא בן ברית? ג. האם יש לו יחס?
10. האם לנכרי יש יחס? מניין?
11. מה היא הסברא להבדיל בין איש לאשה לענין: א. כפרה? ב. דינים? ג. שור שנגחם והמיתם?
12. היכן אמרינן "השוה הכתוב אשה לאיש", והיכן אמרינן שהכתוב מדבר באיש ולא באשה?
13. מדוע האפשרות לדון אשה היא לטובתה של האשה?
14. האם אשה כשירה לדון? הוכח!
15. מה היא סברת מ"ד פלגא נזקא ממונא, ומה סברת מ"ד פלגא נזקא קנסא?
16. "מה בין תם למועד" – מנה את ההבדלים שביניהם!
17. היכן מצאנו שהמשלם פחות ממה שהזיק הוא קנס, והיכן הוא ממון?
18. כלבא דאכל אימרי – מה דינו לפי מ"ד פ"נ קנסא, ולפי מ"ד פ"נ ממונא, ומדוע?
19. כלבא דאכל אימרי: א. מדוע אין דנים אותו בבבל? ב. כיצד הניזק, בבבל, יכול לגבות את נזקו?
20. באיזה אופן תפיסת הניזק מועילה, לשיטת ר"ת, ואימתי אינה מועילה?

דף טז.
21. מה דין שן בחצר: א. מיוחדת לפירות לניזק, ולזה ולזה לשוורים. ב. מיוחחדת לפירות לניזק, ולא לזה ולא לזה לשוורים. ג. מיוחדת לשניהם לפירות, ולא לזה ולא לזה לשוורים.
22. "השן מועדת לאכול את הראוי לה" – מדוע א"א להעמיד משנה זו כר' טרפון?
23. שן שאכלה את שאינו ראוי לה: א. כמה משלם לפי ר"ט ולפי חכמים? ב. האם משלם מגופו או מן העליה, לפי ר"ט ולפי חכמים?
24. כמה משלם בעל בהמה שרבצה על כלים גדולים או על כלים קטנים?
25. כמה משלם בעל בהמה שמיעכה כלים גדולים מן הצד?
26. כמה משלם בעל ארי ש- : א. דרס ואכל ברה"י. ב. דרס ואכל ברה"ר. ג. טרף ואכל ברה"י ד. טרף ואכל ברה"ר. ה. טרף והניח.
27. נחש שנשך ברה"ר – האם בעליו חייב, ומדוע?
28. מה הפירוש של "דרס ואכל", ושל "טרף ואכל"?