רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בבא קמא שאלות חזרה פרק שני דפים יז-כא
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים יז-כא מסכת בבא קמא

דף יז.
1. הסבר את המשפט "כיצד הרגל מועדת..." לפי רש"י ולפי התוס'!
2. מדוע משלם חצי נזק בלבד: א. במבעטת? ב. בצרורות מנתזים מתחת רגליה?
3. מה הרישא משמיעה לנו בכפילות "הרגל מועדת..." ו"הבהמה מועדת להלך..."?מה הסיפא משמיעה לנו בכפילות "השן מועדת..." ו"הבהמה מועדת לאכול..."?
4. מהיכן למדנו שחיה בכלל בהמה לענין שן?
5. הידוס אינו מועד וי"א ה"ז מועד" – הסבר את המחלוקת בשני אופנים!

דף יח.
6. "תרנגולים שהיו מחטטים בחבל דלי...": א. מדוע משלם על הדלי נזק שלם? ב. מדוע חיטוט החבל ופסיקתו אינם בגדר דבר משונה? ג. מדוע אם ניתז שבר מהכלי ונפל על הכל אחר ושברו משלם על האחרון חצי נזק?
7. מה היא הסברא לומר שחצי נזק צרורות משלם מגופו, ומה הסברא לומר שמשלם מן העליה?
8. האם במקרים הבאים משלם מגופו או מן העליה: א. קרן ברה"ר? ב. קרן בחצר הניזק, לדעת ר' טרפון (שמשלם נזק שלם)? ג. צרורות לדעת חכמים? ד. צרורות לדעת סומכוס?

דף יט.
9. א. במה נחלקו הבריתא ששנה רמי בר יחזקאל ואמרי בי רב, לפי 2 ההסברים? ב. כיצד "אמרי בי רב" חולקים על בריתא?
10. הסבר את הספיקות הבאים: א. שינוי לצרורות. ב. העדאה לצרורות. ג. כח כחו. האם יש תלות ביניהם?
11. הילכה בחצר הניזק המלאה צרורות, ובעטה והטיזה והזיקה – כמה משלם: א. בפעם ראשונה? ב. בפעם רביעית?
12. היתה מהלכת ברה"ר והתיזה צרוכות – מה הדין כאשר: א. הזיקה ברה"ר? ב. הזיקה ברה"י.
13. מה דין בהמה שהזיקה ברה"ר כאשר: א. כשכשה בזנבה? ב. כשכוש יתירא? ג. כשכשה באמתה? (מה הם צדדי הספק?)
14. דליל הפקר שנקשר לתרנגול, והזיק ע"י זריקת התרנגול – כמה משלם, ומדוע: א. כאשר נקשר מאליו? ב. קשרו אדם?
15. דליל הפקר שנקשר לתרנגול, והזיק לאחר שנח – מי משלם, וכמה: א. כאשר נקשר מאליו? ב. קשרו אדם? ג. אדם פשע בו אך הגביהו?
16. דליל של ראובן נקשר לתרנגול של שמעון, והזיק לאחר שנח – מי משלם, ומדוע?

דף כא.
17. מחזרת ואוכלת מצידי רחבה – כמה משלם, ומדוע?
18. מה הדין, ומדוע, בכלב וגדי ששברו את הכלים כאשר: קפצו מראש הגג? ב. נפלו מראש הגג: 1. מקרבי כלים לגבי כותל? 2. לא מקרבי כלים לגבי כותל?3. בכותל רעוע? 4. בכותל צר?
19. מחזרת ואוכלת מצדי רחבה – כמה משלם, ומדוע?