רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בבא קמא שאלות חזרה פרק שני דפים כב-כו
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים כב-כו מסכת בבא קמא

דף כב.
1. משום מה חייבים על אשו? מה היא סברת ריש לקיש שאשו אינה משום חציו? מה דעת ר' יוחנן על סברת ריש לקיש, לפי הס"ד ולפי המסקנה?
2. על הגדיש משלם חצי נזק – הסבר לפי ר' יוחנין ולפי ריש לקיש?
3. הדליק בגחלת שאינה שלו – מה דינו לפי ר' יוחנן ולפי ריש לקיש??
4. ר' יוחנן אינו מחייב אלא בממון שיש בו ממש – מה היא הממשות ב: א. בור? ב. "תרנגולים שהזיקו ברוח שבכנפיהם"?
5. "הכלב שנטל חררה והלך לגדיש..." – כמה משלם על מקום חררה ועל כל הגדיש, ומדוע?
6. האם בעל בהמה חייב על בור או אש שיצרה בהמתו, ומנין?
7. "גמל טעון פשתן... והדליק את הבירה" – האם בעל גמל חייב, כמה, ומדוע: א. הדליק את הבירה במקום אחד ומשם האש התפשטה? ב. במסכסכת?
8. הניח חנווני נרו מבחוץ – האם החנווני חייב לשלם: א. במסכסכת בהילוכה. ב. עמדה וסכסכה. ג. עמדה לטיל מימיה.
9. המדליק את הגדיש (היהיה גדי סמוך לו ונשרף עמו) – האם חייב לשלם, ומדוע? א. היה גדי סמוך לו. ב. היה עבד סמוםך לו. ג. היה עבד כפות לו.
10. הניח גחלת על לב שורו של חבירו – באיזה אופן חייב, ומדוע?
11. התחייב ממון לזה ונפשות לזה – האם יש בו "קים ליה בדרבה מיניה", ומדוע?
12. השולח את הבעירה ביד חש"ו: א. מדוע פטור, לפי ר' יוחנן ולפי ריש לקיש?
13. ב. באיזה אופן הוא חייב בדיני אדם?
14. כיצד מדייקים מהפסוק שאשו משום חציו?

דף כג.
15. מי חייב על הגדיש שנשרף, וכמה: א. כאשר בעל הגחלת לא שימר גחלתו? ב. כאשר שימר גחלתו, והכלב חתר?
16. באיזה אופן פטורים על טמון באש, ובאיזה אופן חייבים, ומדוע?
17. מה דין בהמה שלקחה פירות מחצר הניזק ואכלתן ברה"ר?
18. באיזה אופן אפשר לפטור את בעל הבהמה בנימוק שפי פרה כחצר המזיק?
19. מה דין בהמה שלקחה פירות מרה"ר ואכלתן בחצר הניזק?

דף כד.
20. כיצד שור נעשה מועד לדעת ר' מאיר, ומה טעמו?
21. אשה שראתה ג' פעמים ביום אחד – האם טמאה שבעה, ומניין?
22. זב שראה ב' ראיות בג' ימים (אחת מהן בבין השמשות) – האם טמא שבעה, ומניין?
23. כיצד נפסקה הלכה בשאלה איזהו מועד ואיזהו תם, ומדוע?
24. באו כתי עדים ביום אחד, והעידו על ג' נגיחות בג' ימים שונים, האם השור נעשה מועד, ומדוע?
25. העידוהו שניים על הנגיחה הראשונה, ושניים על השנייה, ושניים על השלישית – א. לענין מה הם נחשבים ג' עדויות שונות, ולענין מה הם עדות אחת? ב. באיזה אופן אמרינן שאם הוזמו כולם כולם חייבים בח"נ הנוסף של המועד?
26. משסה כלבו של חבירו בחבירו: א. מה דין המשסה, ומדוע? ב. מה דין בעל הכלב? ג. מה הדין אם שיסהו בעצמו, ומדוע?

דף כה.
27. מה הוא המקור בתורה: א. לדין ק"ו? ב. לדיו לבא מן הדין להיות כנדון.
28. היכן ר' טרפון אומר דיו, והיכן אינו אומר?

דף כו.
29. "ויהא אדם חייב בכופר מק"ו" – באיזה אופן מדובר כאן?
30. האם חייב גלות, ומדוע: א. לא הכיר באבן שבחיקו, ועמד ונפלה. ב. הכיר בה ושכחה. ג. נתכוין לזרוק ב' וזרק ד'.ד. התכוין לזרוק ד' וזרק ח'.
31. סימא את עין עבדו – באיזה אופן רשב"ג סובר שהעבד לא יצא לחרות? באיזה אופן חכמים מודים לו?