רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא ראש השנה שאלות חזרה
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ראש השנה דפים ב' - לא' גמ' ורש"י

דף ב'
1. א. באלו תאריכים חלים ארבעה ראשי שנים? ב. מה היא הנפק"מ של כל אחד מהם?
2. מדוע נקבע ראש השנה למלכים?

דף ג'
3. מתי חל ראש השנה למלכי ישראל, ומתי חל ראש השנה למלכי אומות העולם?
4. מי הוא "הכנעני מלך ערד", ומה הוא שמע?
5. מה הן המשמעויות של המלה "כי"?

דף ד'
6. במה החמיץ כורש, לפי ג' הפירושים?
7. "האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני" – על מי נאמר שהוא צדיק, ומי אינו צדיק, ומדוע?
8. הנודר ועדיין לא קיים את נדרו: א. אימתי עובר בבל תאחר? ב. אימתי עובר בעשה?
9. "אלה תעשו לה' במועדיכם" – מה נלמד מכאן לפי ר"א בן יעקב ולפי חכמים אחרים?
10. "שלש פעמים בשנה …" – לשם מה התורה חזרה ופירטה בפסוק זה את שמות שלש הרגלים (הרי הם נמנו קודם לכן)?
11. מניין לעצרת שיש לה תשלומין כל שבעה? (ב' דעות, עי' גם ה-א)
12. לענין מה שמיני עצרת הוא חג בפני עצמו, ולענין מה הוא שייך לסוכות?

דף ה'
13. מניין שטעונים לינה בירושלים בחג הפסח ובחג הסוכות?
14. באיזה לילה חלה חובת לינה?
15. מניין לעצרת שיש לה תשלומין כל שבעה?
16. מה היא כוונת הברייתא שמנתה "פסח" בין הדברים שעובר עליהם בבל תאחר?
17. מה הוא ההבדל בין נדר לנדבה?
18. מה דינם של: א. חילופי עולה ושלמים ב. חילופי חטאת ג. חילופי תודה שנתערבה בתודה (כאשר שתיהן קיימות וכאשר מתה אחת מהן).
19. הפריש עולה, ועברו עליו שני רגלים והומם, וחיללו על אחר - אימתי עובר עליו בבל תאחר, ומדוע?

דף ו'
20. מניין שבמאחר להביא את קרבנו אין קרבנו נפסל בשל כך? (אחרים ובן עזאי)
21. מה נלמד לפי המסקנה מהפסוק "והיה בך חטא"?
22. על איזה עוון אשתו של אדם מתה?
23. באיזה אופן מצינו קרבן נדבה שאמר ולא הפריש?
24. מה הוא ההבדל בין נדר לנדבה?
25. אימתי עובר בבל תאחר על צדקה, ומדוע?
26. הנודר, ועדיין לא קיים את נדרו, אימתי עובר בעשה?
27. הפריש קרבן, ומת - האם יורשו חייב להביא את הקרבן? האם יורשו עובר בבל תאחר?
28. מה היא מצות "שמחה" ברגלים? האם אשה חייבת בשמחה?

דף ז'
29. האם מותר לשחוט ולאכול עגל בתוך 8 ימים ללידתו? נמק!
30. "אחד בניסן ראש השנה לחדשים": א. מניין? ב. מדוע תנא דידן לא מנה זאת?
31. מאיזה תאריך יכולים בית דין לישב ולעבר את השנה?
32. עד איזה תאריך יכולים בין דין לעבר את השנה? מדוע?
33. מניין שמעברים דוקא את חודש אדר?
34. אחד בניסן ר"ה לתרומת שקלים - פרש?
35. הביא רבן צבור באחד בניסן משקלי שנה שעברה - מה דינם?
36. שכר דירה לשנה בא' באדר - אימתי עלתה לו שנה? מה הדין אם שכר בב' אדר? מדוע?
37. מה הם ד' ראשי שנים לפי ר"מ, ומה הם לפי ר"ש?
38. מדוע תנא דמשנתינו לא מנה את ט"ז ניסן (ר"ה לעומר" ואת ו' סיון (ר"ה לשתי הלחם)?
39. האם יובל "חייל מאורתא"? האם יובל תלוי במעשה?

דף ח'
40. מהי סברת ר"מ לקבוע ר"ה למעשר בהמה בא' באלול, ומה סברת ר"א ור"ש לקובעו בא' בתשרי?
41. "בשני מעשרות הכתוב מדבר": א. מה הם שני המעשרות? ב. לענין מה הוקשו זה לזה?
42. "באחד בתשרי ר"ה לשנים" - למאי הלכתא? ג' דעות.
43. מלך וצבור - מי נכנס תחילה לדין, ומדוע?

דף ט'
44. מה היא מחלוקתם של ר' יהודה וחכמים לענין שנת היובל?
45. מנין שמוסיפים מן החול על הקודש, לפי ר"ע ולפי ר' ישמעאל?
46. "בחריש ובקציר תשבות" - פרש לפי ר"ע ולפי ר' ישמעאל!
47. "ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש..." - מה למדנו מכאן לפי ר"ע ולפי ר' ישמעאל?
48. במה תלוי היובל לפי ר' יהודה, ר' יוסי וחכמים?

דף יא'
49. מה הם "ירח האיתנים" ו "ירח זיו", ומדעו נקרא שמם כך?
50. אימתי התבשרה שרה על הולדת יצחק, ומתי הוא נולד?

דף יב'
51. "שינה הקב"ה עליהם מעשה בראשית"- הסבר את השינוי לפי ר"א ולפי ר' יהושע!

דף יד'
52. מה הן שלש המימרות של שמואל, ומה השמיעה לנו כל אחת מהן?
53. מהיכן סמכו חכמים לקבוע זמן מעשר של ירק אחר לקיטה?
54. מה הוא זמן המעשר של פול המצרי: א. שזרעו לירק ב. שזרעו לזרע?
55. בצלים הסריסים שמנע מהם מים ל' יום לפני ראש השנה - מה הוא הטעם שמתעשרין לשעבר?
56. ר"ע ליקט אתרוג ונהג בו שני עישורין - מה היה ספיקו של ר"ע?
57. לענין מה אתרוג שוה לירק?
58. על מה נאמר "הלכה כדברי ב"ה", ועל מה נאמר "הרוצה לעשות כדברי ב"ש עושה"?
59. העושה כקולי ב"ש וכקולי ב"ה - אימתי נקרא רשע ואימתי אינו רשע?

דף טו'
60. אימתי הוא ראש השנה לענין מעשר באתרוג? נמק את הס"ד ואת המסקנא!
61. מדוע אתרוג אינו טוען פרי עד שנה שלישית?
62. אימתי הוא ראש השנה באתרוג בשנה מעוברת? (האם הולכים אחר חדשים או אחר התקופה)?
63. אתרוג בת ששית הנכנסת לשביעית: א. האם חייב בביעור? ב. האם חייב במעשר, לפי רבה ולפי רב המנונא, ומדוע?
64. אתרוג בת שביעית הנכנסת לשמינית: א. האם חייב בביעור? ב. האם חייב במעשר?

דף יח'
65. מה הוא צום "העשירי" לפי ר"ע ולפי ר"ש?
66. מה היא סברת מ"ד בטלה מגילת תענית, ומה היא סברת מ"ד לא בטלה?

דף כה'
67. מה היתה ההוא אמינא שאין החודש מעובר, אע"פ שלא אמרו "מקודש", במקרים הבאים: א. ראוהו בית דין וכל ישראל ב. נחקרו העדים.
68. "לא תהא שמיעה גדולה מראיה": א. מנין לגמ' לומר כך? ב. באלו מקרים לא אמרינן כלל זה?
69. "ראוהו בי"ד בלבד יעמדו שניים ויעידו בפניהם": א. באיזה בי"ד מדובר? ב. באיזה זמן מדובר?
70. א. מה היתה ההו"א שאפשר לקדש את החודש בדיין יחיד? ב. לפי איזו דיעה היתה הו"א זו? (ד"ה עד דאיכא) ג. מניין שאי אפשר לקדש את החודש בדיין יחיד?

דף ל'
71. "קלקלו הלוויים בשיר" - מה היה הקלקול?
72. איזה שיר הלוויים היו אומרים בראש השנה בשעת הקרבת תמיד של שחר, ואיזה שיר היו אומרים במוסף?
73. האם היה קלקול גם בכך שלא הקריבו קרבן מוסף?

דף לא'
74. מדוע היו אומרים בשביעי "מזמור שיר ליום השבת", לפי ר"ע ולפי ר' נחמיה?
75. מה היו הלוויים אומרים: במוסף של שבת? במנחה של שבת?
76. א. היה תפקידו של ראש בית דין בקידוש החודש? ב. כיצד נוהגים בית דין במקרה שראש בית דין אינו נמצא עמהם כאשר באו עדי החודש?