רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 81%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
משנה מסכת בכורים פרק ג'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק ג
24. מה צריך לעשות בכדי שהפרי יהיה ביכורים?
א. לא צריך, מן השמים הפרי מתקדש.
ב. יקשור בגמי ויכריז "הרי אלו ביכורים".
ג. מספיק שיחשוב והפרי קדוש.
ד. כל ראשית הוא ביכורים מהרגע שנטעו את העץ.

25. כיצד הכריז המשכים של עולי הרגל המעלים את הביכורים?
א. יהודים! יהודים! קומו לעבודת הבורא.
ב. קומו ונעלה ציון אל ה' אלוקינו.
ג. לא היה משכים ולא היה הכרזה.
ד. ישנם שלש שיטות כשלשת התשובות.

26. כיצד קישטו את השור שהוביל את שיירת מביאי הביכורים?
א. שרשראות של פירות תלויים על גופו.
ב. קרניו מצופות כסף ועטרה של גפן בראשו.
ג. קרניו מצופות זהב ועטרה של זית בראשו.
ד. אין התייחסות לדבר.

27. מה עשו בעלי אומנויות שבירושלים לכבוד מביאי הביכורים?
א. יצאו לקראתם בשירה וזמרה.
ב. מחלקים להם קליות ואגוזים.
ג. היו ממהרים ומודיעים לכהן הגדול על בואם.
ד. עצרו ממלאכתם ושאלו בשלומם.

28. כיצד היו מכניסים את הביכורים להר הבית?
א. כולם היו נושאים אותם על כתפיהם ואפילו המלך.
ב. כולם היו נושאים אותם על כתפיהם חוץ מהמלך.
ג. בשתי ידיהם - דרך כבוד.
ד. בידי משרתיהם כדרך המלכים והשרים.

29. מה קרה כשהגיעו מביאי הביכורים לעזרה?
א. הלוויים דברו בשיר.
ב. ראש בית אב מברכם לשלום.
ג. שום דבר מיוחד.
ד. פרחי כהונה לוקחים מידיהם את ביכוריהם.

30. למה נועדו הגוזלות שהובאו עם הביכורים?
א. אלו שבסלים - לעולה ואלו שבידיהם - מתנה לכהנים.
ב. קרבן עולה.
ג. לא הובאו גוזלות.
ד. המפרשים נחלקו אם א' או ב'.

31. מהיכן מתחילים לומר את פרשיית הביכורים?
א. ארמי אבד אבי.
ב. הגדתי היום לה' אלוקיך.
ג. הנה הבאתי את ראשית כל פרי האדמה.
ד. עבדים היינו לפרעה.

32. לאחר תקנת חכמים, אדם שידע לקרוא - האם הקריאו אותו?
א. לא.
ב. רק בבית שני.
ג. כן, שלא לבייש את מי שאינו יודע לקרוא.
ד. מחלוקת.

33. באיזה סלים הובאו הביכורים?
א. העניים הביאו בסלי נצרים.
ב. כל הסלים היו אותו דבר.
ג. העשירים הביאו בסלי כסף וסלי זהב.
ד. תשובות א' וג' נכונות.

34. האם קישטו את הביכורים בפירות שאינם משבעת המינים?
א. כן.
ב. לא, רק בפירות משבעת המינים.
ג. רבי עקיבא סובר - ב'; רבי שמעון בן ננס סובר - א'.
ד. רבי עקיבא סובר - א'; רבי שמעון בן ננס סובר - ב'.

35. מהם שלשת המידות בביכורים?
א. הביכורים, תוספת ביכורים ועיטור הביכורים.
ב. קטנה, בינונית וגדולה.
ג. מין אחד, שלשה מינים, שבעה מינים.
ד. ברכה, שמחה, שיר.

36. מהו התנאי לכך שדיני תוספת הביכורים יהיו כדיני הביכורים עצמם?
א. שהפירות יהיו ראשית.
ב. שהפרישו תרומות ומעשרות כבר מהפירות.
ג. שהפירות יהיו מפירות ארץ ישראל.
ד. שהפירות יהיו משבעת המינים.

37. לאיזו כהנים ניתנים הביכורים?
א. לכל כהן מזדמן.
ב. לכהן תלמיד חכם בלבד.
ג. לאנשי המשמר, והם מחלקים אותם כקדשים.
ד. רק תשובות ב' וג' מופיעות במשנה.