רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 63%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר ישעיה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק ה
1. "ואשיתהו בתה", מהו לשון בתה - (רש"י)?
א. לשון שממה וריקנות.
ב. מיני קוצים.
ג. בית שעושים השומרים לשמור השדות.
ד. נימין להשקות הגפנים.

פרק ז
2. מה שם בנו של ישעיהו?
א. טוביה
ב. שאר ישוב
ג. יהוצדק
ד. ירמיה

פרק טז
3. למה מדמה ישעיה את בנות מואב?
א. מעברות לארנון
ב. עזובת החורש
ג. כעוף נודד קן משלח
ד. מי דימון

פרק כ
4. מי שלח את תרתן לאשדוד?
א. הלך במצוות המלאך שנגלה אליו בחלום.
ב. מלך כוש.
ג. ישעיהו במצוות הקב"ה.
ד. סרגון מלך אשור.

פרק כא
5. "משא מדבר ים" למי הכוונה?
א. בבל
ב. מדי
ג. פרס
ד. אשור

פרק כד
6. מהיכן שמענו זמירות?
א. ממעגן הארץ.
ב. מחבלי העולם.
ג. מכנף הארץ .
ד. ממבוא הים.

פרק כז
7. איזה בעל חי יהרוג ה'?
א. את הנחש אשר ביער.
ב. את האיילה אשר בשדה.
ג. את הערוד אשר במדבר.
ד. את התנין .אשר בים

פרק כט
8. איך מכנה הנביא קרית חנה דוד.
א. אריאל , אריאל,
ב. כדור, מוצב.
ג. לבנון
ד. אוניה

פרק לו
9. איך נקראה לשון הקודש בזמן ישעיהו?
א. ישראלית
ב. עברית
ג. יהודית
ד. שפת הקודש

פרק לו
10. איך מכנה רבשקה בנאומו את מצרים?
א. עבדי אדוני הקטנים.
ב. משענת הקנה הרצוץ.
ג. איל פיסח.
ד. יאורי מצור.

פרק לז
11. מי היו אדרמלך ושראצר ומה עשו?
א. בני סנחריב שהכו אותו בחרב.
ב. מלכי מדינות שלא נכנעו לאשור.
ג. שליחי מראדך בלאדן לחזקיהו.
ד. מלכי אשור לאחר סנחריב.

פרק לז
12. ואתה תינצל (מצודות)
א. לרמוז שרצונו להציל עצמו.
ב. ואתה תינצל אם תצא.
ג. לפתותו שלא יהרגהו.
ד. וכי אתה תינצל בתמיה.

פרק מז
13. "אין כסא בת כשדים" מה הכוונה (רש"י)?
א. אין כסא - לשון אבלות.
ב. אין כסא - אין מלכות.
ג. אין כסא - ואין יכולת להחבא.
ד. אין כסא - כס מלכו של עולם.

פרק מז
14. למה מדמה ישעיהו את בבל?
א. רכה וענוגה
ב. בתולה
ג. גחלת
ד. גברת

פרק נ
15. מי בכם ירא ה' שומע בקול עבדו (רש"י)
א. שומר דיני עבד עברי.
ב. דבק בתורת משה.
ג. בקול הנביאים.
ד. משים עצמו כעבד.

פרק נה
16. תחת הנעצוץ יעלה ברוש (רש"י)
א. צומח תחתיו ועוקרו
ב. במקום ממשלת עכו"ם ימשלו ישראל
ג. נותנת פריה בעין יפה
ד. תחת רשעים יעלו הצדיקים

פרק נז
17. למי אין שלום?
א. לנביאים
ב. לבעלי הייסורים
ג. לרשעים
ד. לצדיקים

פרק סב
18. "...ולארצך בעולה" מה הכוונה? (רש"י)
א. ולארצך בעולה, מיושבת
ב. ולארצך בעולה, משומרת מן העריות
ג. ולארצך בעולה, נטועה שדות בעל
ד. ולארצך בעולה, משומרת