רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

ממוצע הציונים עד כה: 77%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תרי עשר

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
הושע פרק ד
1. למה מדמה הנביא את העם החוטאים?
א. לפרה סוררה
ב. לרוח זנונים
ג. לעיר בן אתונות
ד. לבדל אוזן

פרק י
2. מי נדמה כקצף על פני המים?
א. שומרון מלכה
ב. אפרים עגלה מלומדה
ג. בית יהודה
ד. מלך יהודה

פרק יד
3. על מה מנבא הושע בסוף ספרו?
א. על בניין ביהמ"ק.
ב. על שיבת עם ישראל לארצו.
ג. על תחיית המתים.
ד. על חזרתו בתשובה של העם.

יואל פרק א
4. מה מציע הנביא להנצל מיום ה'?
א. לשוב בתשובה צום ותפילה.
ב. להתפלל לה' בחגירת שק.
ג. לתת צדקה ולצום.
ד. לבנות מזבח ולהקריב קורבנות.

פרק ב
5. את מי מכנה יואל "חילי הגדול"?
א. את אשור
ב. את הארבה
ג. את מצרים
ד. חיות רעות

פרק ד
6. באיזה מקום יהיה משפט הגויים?
א. בהר הזיתים
ב. בהר ציון
ג. בגיא בן הינם
ד. בעמק יהושפט

עמוס פרק ה
7. באיזה נבואה מוזכרות ארבעים שנות המדבר?
א. בנבואה על השאננים בציון
ב. בנבואה על המתאוים את יום ה'
ג. בנבואה לפרות הבשן
ד. בנבואה "לכתך אחרי במדבר..."

פרק ח
8. אלו שני כלים הראה ה' לעמוס?
א. הך הכפתור וירעשו הסיפים
ב. חרב וחבל
ג. אנך כלוב קיץ
ד. איפה ומאזני מרמה

עובדיה פרק א
9. "ועלו מושיעים… והיתה לה' המלוכה". רש"י.
א. לימדך שאין מלכותו שלמה עד שיפרע מעלמק.
ב. שופטי ישראל לשפוט השרידים בהר עשיו.
ג. שהם מבני יהודה אשר גלו לספרד.
ד. הם מלך המשיח ושריו.

יונה פרק ב
10. כמה פעמים מוזכר הפועל "וימן"?
א. 2 פעמים
ב. 5 פעמים
ג. 4 פעמים
ד. פעם אחת

מיכה פרק א
11. איזו עיר תהפוך "לעי השדה למטעי כרם"?
א. שומרון.
ב. ירושלים.
ג. במות יהודה.
ד. פתח תקווה.

פרק ז
12. "עתה תהיה למרמס כטיט חוצות" מי?
א. מיכה.
ב. אויבתי.
ג. נינוה.
ד. אשכול ביכורה.

נחום פרק א
13. איזה אות קטנה מופיע בספר באיזו מילה?
א. ש' במילה בשערה.
ב. י' במילה בליעל.
ג. ס' במילה בסופה.
ד. ק' במילה קנוא.

חבקוק פרק א
14. מי הוא הגוי המר והנמהר?
א. אשור.
ב. אהלי כושן.
ג. כשדים.
ד. עם ישראל.

פרק ג
15. אלו עצי פרי מוזכרים בתפילת חבקוק?
א. תמר, תאנה, גפנים, זית.
ב. תמר, גפנים, זית, רימון.
ג. תמר, גפנים, זית.
ד. תאנה, גפנים, זית.

צפניה פרק א
16. "אסוף אסף" מה לשון אסף?
א. איסוף.
ב. הוספה.
ג. כליון.
ד. שם.

פרק ב
17. איזו עיר תעקר?
א. עקרון.
ב. נינוה.
ג. שומרון.
ד. עזה.

חגי פרק א
18. מהו החטא שעליו מוכיח חגי את העם?
א. שתייה לשוכרה
ב. שעדיין לא בנו את בית המקדש
ג. נשיאת נשים נכריות
ד. חומרנות יתר

19. באיזו שנה נאמרה נבואה זו לחגי? (רש"י)
א. בשנת שתים לדריוש הפרסי.
ב. בשנה השניה לדריוש בן אחשורוש.
ג. בשנת שתים לדריוש השישי.
ד. בחודש השישי לדריוש השני.

זכריה פרק ב
20. מה נאמר למי שהיה בידו חבל מידה?
א. הנני מביא את עבדי צמח
ב. למוד את ירושלים
ג. פרזות תשב ירושלים
ד. מדוד את החומה

פרק ח
21. מי יחזיק בכנף איש יהודי?
א. אלמנה ויתום גר ועני
ב. השטן העומד על ימינו לשטנו
ג. ילדים וילדות משחקים
ד. עשרה אנשים מכל לשונות הגויים

מלאכי פרק ג
22. באיזה אופן יבוא האדון שאנו מבקשים?
א. משיב לב אבות על בנים
ב. אש מצרף
ג. פתאום
ד. מלאך ה'

תרי עשר
23. אלו שני נביאים נבאו לזרובבל?
א. דניאל וחגי
ב. זכריה ומלאכי
ג. עזרא ונחמיה
ד. חגי וזכריה

24. מיהו השר של ישראל?
א. גבריאל.
ב. אליהו הנביא.
ג. מיכאל.
ד. בן ישי.

25. איזה נביא מתנבא בשורש אסף?
א. נחום.
ב. מיכה.
ג. צפניה.
ד. הושע.

26. ציין שני נביאים המתנבאים על העיר נינוה
א. עמוס יונה חבקוק
ב. יונה נחום צפניה
ג. עמוס יונה מיכה
ד. עמוס יונה הושע