רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך משלי מבחן
ממוצע הציונים עד כה: 66%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר משלי

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק א
1. מה פירוש חידות? (מצודות)
א. דברים סתומים שקשה להבינם.
ב. דברים שבהם החוכמה תיבחן.
ג. דברי שחוק ומליצה.
ד. דברים שרק יחידים מבינים.

פרק ג
2. השלם: "________________ והוא יישר אורחותיך"
א. כבד את ה' מהונך
ב. בטח אל ה' בכל ליבך
ג. בכל דרכיך דעהו
ד. כי ה' יהיה בכסלך

3. על מה אומר שלמה אין להישען?
א. על הבינה
ב. על סחר כסף
ג. על שלוות כסילים
ד. על אשה זרה ונכריה

פרק ד
4. השלם: "פלס מעגל רגלך ____________"
א. הסר רגלך מרע
ב. וכל דרכיך יכונו
ג. הדרכתיך במעגלי יושר
ד. ואל תקרב אל פתח ביתה

5. למה נמשלה דרכם של הרשעים?
א. דרך רשעים לחם רשע
ב. דרך רשעים כלענה
ג. דרך רשעים כאפלה
ד. דרך רשעים יין חמסים

פרק י
6. מיהו לשולחיו "כחומץ לשניים וכעשן לעינים"?
א. העצל.
ב. הכסיל.
ג. הון עשיר.
ד. מגורת רשע.

פרקים יא, טז
7. ביטוי דומה מופיע בפרקים י"א וט"ז מהו?
א. לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון
ב. תועבת ה' עקשי לב
ג. יד ליד לא ינקה
ד. אוזן שומעת תוכחת חיים

פרק יח
8. "דברי נרגן כמתלהמים" מה פירוש? (מצודות)
א. דברי רגזן כמכות לשומעיו.
ב. דברי נרגן כדברים מסותרים.
ג. דברי המתלונן המה קשים כמכות המשברות.
ד. דברי רגזן אינם מתשמעים.

פרק יט
9. השלם: "נכונו ללצים שפטים ______________"
א. ואוזן חכמים תבקש דעת
ב. ויפיח כזבים יאבד
ג. ויפיח כזבים לא ימלט
ד. ומהלמות לגו כסילים

פרק כ
10. השלם : "_____________ חפש כל חדרי בטן"
א. מחשבות בעצה תיכון
ב. מה' מצעדי גבר
ג. אוזן רואה ועין שומעת
ד. נר ה' נשמת אדם

פרק כג
11. על מי נאמר: "אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש"?
א. על השקר
ב. על הנשך (ריבית)
ג. שבט דן נמשל לנחש
ד. על היין

פרק ל
12. השלם: "_____ ויכינו בקיץ לחמם"
א. דור חרבות שיניו ומאכלות מלתעותיו
ב. עניים מארץ ואביונים מאדם
ג. שפנים עם לא עצום
ד. הנמלים עם לא-עז

13. מי נמצאת בהיכלי מלך?
א. שפחה
ב. נמלה
ג. חמאה
ד. שממית

14. לאיזה קבוצה שייכת השממית?
א. שלשה המה נפלאו ממני
ב. קטני הארץ שהם חכמים מחכמים
ג. שלשה המה מיטיבי צעד
ד. נסתרי ארץ והמה בהיכלי מלך