רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש בראשית תשובות על כל החומש
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תשובות לשאלות על ספר בראשית

פרשת בראשית
1. שבכל מקום שימות שם תהא קולטתו.
2. תנאי שהתנה עמהם על מנת שיקבלו עליהם ישראל ה' חומשי תורה.
3. עפ"י הפשט - ראהו שהוא טוב ואין נאה לו ולחושך שיהיו משמשים בערבוביה וקבע לזה תחומו. עפ"י הדרש - ראהו שאיננו כדאי להשתמש בו רשעים והבדילו לצדיקים לעתיד לבוא.
4. לפי סדר ל' הפרשה היה לו לכתוב יום ראשון למה כתב אחד לפי שהיה הקב"ה יחיד בעולמו.. שהמלאכים נבראו ביום שני.
5. יצה"ר תמיד שואף להכשילך ואתה תמשול בו - אם תרצה תתגבר עליו.
6. בה' בראם שנאמר כי בי-ה ה' צור העולמים, עולם הזה בה' ועולם הבא בי'.
7. א) דמו ודם זרעיותיו. ב) שעשה בו פצעים הרבה שלא ידע מהיכן נפשו יוצאת.
8. בה' בראם בי"ה ה' צור עולמים ברא עולם הבא ב י' ועוולם הזה ב ה'
9. "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים".

פרשת ויגש
10. כל נפש הבאה מצרימה לבית יעקב - 66, חמישה מאחיו, בן 130 שנה יעקב בעמדו לפני פרעה.

פרשת ויחי
11. אריה - לביא, חמור, נחש, סוס, אילה, זאב.
12. דן.
13. ואין לומר ושכבתי… השכיבני במערה הרי כתוב וקברתני בקבורתם. השכיבה עם האבות היא הגויעה - וישכב דוד.… ויקבר בעיר דוד.