רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
תשובות לשאלות על כל ספר דברי הימים

שאלות כלליות
1. על פנחס
2. נח שם ארפכשד שלח עבר פלג רעו שרוג נחור תרח אברם
3. פר' וישלח בסופה.
4. דם לרב שפכת ומלחמות גדולות עשית..
5. אנשי יבש גלעד, תחת האלה ביבש.
6. שנים, ושני ואביה.
7. בני דוד הנולדים בירושלים.
8. 13 דורות.
9. לפי ששמעון יושב בחלק יהודה.
10. דן וזבולון
11. שבט יהודה- הלויים והכהנים - בני בנימין, כדי ליחסם לכהונה ולמלכותם.
12. סיפי לחמי איש מידה- הרפא-
13. נח, שם, ארפכשד, שלח, עבר, פלג, רעו, שרוג, נחור, תרח, אברהם.
14. בעל חנן בן אכבור.
15. אישתו של דוד.
16. מי בור בית לחם, מפני שהשלושה סיכנו נפשם עליהם ולא אבה לשתותם. (דה"י א)
17. 4, יהונתן, מלכישוע, אבינדב, אשבעל.
18. בכורה יוסף - ומלכות יהודה
19. העיר ומגרשיה היה לבני אהרון, שדה העיר וחצריה לכלב בן יפונה.
20. לאחר שהובא הארון לירושלים - שרו אסף והלווים
21. אנשי יבש גלעד ביבש גלעד.
22. יהודה ליחס את דוד, בנימין - את שאול, ושבט לוי והכהנים.
23. אחר שטיהרו וקדשו את בית ה' בשנה הראשונה למלכות יחזקיהו.
24. בימי יחזקיהו בחדש הראשון הוא ניסן בט"ו לחדש, עשו פסח בחדש השני - פסח שני.
25. על הצבא, מזכיר, כהן, סופר.

פרקים א-ז
26. העלה 1000 עולות על מזבח הנחושת.
27. מפני שכולם תמו בימי המבול
28. אביגיל. (ב', ט"ו ג', ב')
29. עכר שהיה עוכר ישראל (ב,ז').
30. יתכן לומר שאליהו היה מאישה אחרת אז לא היה יכול לומר ואחיותיהן צרויה טאביגיל-
31. שמואל ב ג' - כלאב לאביגיל - מפני שהיו חושדים אותו הבן שהוא של נבל. לכך קרא לו 2 שמות - דניאל דני-אל - כלאב דומה כולו - לאב .
32. בני שמעון (ד',מ')
33. במלחמת שניים וחצי השבטים נגד ההגריאים (ה,כב).
34. הטעם לפי כי יהושע בן יהוצדק עלה עם זרובבל כמה ימים ושנים לפני עזרא.
35. הם הישמעלים וע"ש אמם קוראים הגראים דהינו בני הגר היו.
36. מראובן עברה מלכות ליהודה פי שנים ליוסף והכהונה ללויים.
37. אלעזר.(ה' ל-ל"ד)
38. לכלב בן יפונה - פרק ו'.
39. לפי שנתיישבו ללמוד תורה לכך זכה ונקרא ישוב.

פרקים ט-י"ד
40. כי באמונה… והיו על הלשקות ועל האוצרות .
41. וישאל שאול בה' ולא ענהו ה' (מפני ששאל באוב אחר זה נחשב לו כאלו לא שאל בה'.)
42. וינסך שפכם ארצה לשם ה'
43. עמשי ראש השלישים לדוד (י"ב, י"ט)
44. "ויאמר דוד פרץ האלוקים את אויבי בידי כפרץ מים " (י"ד, י"א)

פרקים ט"ז-כ
45. לכבוד ארון ה' שהביאו לעיר דוד - מופיע בתהלים יח.
46. נדרן הוא שמא ידור. זריז הוא שמא ישכור פועלים.
47. אתה לא תבנה , בנך אשר ימלוך תחתך הוא יבנה לי בית (יז)
48. מסוכך בתקרת ארזים
49. אל תירא שאני ממהר את הדבר אלא כי מלאו ימיך.
50. אומות היו, ומאומותם היו עם דוד אנשים גבורי חיל ובניהו עליהם.
51. עבדיו שנשלחו לנחם את חנון נשלחו חזרה בבושת פנים.(י"ט)
52. דוד ע"י גלית, סבכי החושתי הכה את סיפי אלחנן בן יאיר הכה את לחמי יהונתן בן שמעא הכה את איש מידה.

פרקים כ"א-כ"ט
53. הוא יצר הרע הנטוע בלב האדם - ויסת ענין פיתוי.
54. כי כל נבואותיו היו לדוד.
55. שיהושע נקרא נער והיה בן 42 וכאן שלמה היה בן 12 לכן הוסיף רך.
56. בגבעון ולא הלך שם להקריב מפני המלאך.. וכאן ענהו ה'. אמר מכאן ואילך כל מבקש ה' - יקריב על אותו מזבח.
57. שלשים ושמונה אלף (כג,ג').
58. לנצח על מלאכת בית ה', שופטים, שוטרים, שוערים ומהללים לה' בכלים (כג,ד'-ה').
59. אחימלך בן אביתר.
60. תבנית.
61. בלבב שלם לא נאמר שיהיה משמע 2 לבבות שלא יהיה לך אלא לב אחד לאבינו שבשמים.
62. דוד לשלמה (כח,כ').
63. ויברך דוד (כט) הודו לה' קראו בשמו.