רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
תשובות לשאלות על ספר דברי הימים ב'

שאלות כלליות
1. שנתיים.
2. יהושפט מלך יהודה ואחאב מלך ישראל - חתן ומחותן.
3. אנשים מראשי בני אפרים שקראו להשיב את השביה אל יהודה.
4. א. אחז. ב. יחזקיהו. גי. יאשיהו.
5. בני עמון ומואב ושעיר. בני ישראל לא נלחמו נגדם בכניסתם לארץ.
6. שכל אחד ואחד היה מכיר מקומו.. לא היה א' רשאי לשבת במקום חברו. כל אחד מחזזיק במעמד שלו… לא מלבושיהם שהם לובשים היום לובשים מחר.
7. לא תלחמו את קטן ואת גדול כי אם מלך ישראל לבדו.
8. בשנת 4 למלכותו: מלך בגיל 12 והתחיל לבנות בגיל 16.
9. אביה נסה להניא את ישראל מלהלחם, ירבעם הסב את המארב, אביה הכה את ישראל וירבעם 500,000 איש בחור.
10. 70000 איש סבל 80000 חוצב 3600 מנצחים עליהם.
11. ע"י שרחבעם קבל עצת הילדים והעם הלך אחרי ירבעם.
12. הקב"ה קבל את תפילתו בתנאי שישמרו המצוות ואם לא, אף יחרב הבית.
13. יותם
14. אריכות ימים אם ישמור מצוותיו וחוקתיו.
15. פלישתים התאספו למלחמה בתוך חלקת שעורים ואלעזר האחוחי הצילה וניצח את הפלישתים.
16. וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא ובא מארץ רחוקה... ואתה תשמע.
17. יואש בן אחזיה
18. מיכיהו בן ימלא.
19. עוזיהו יותם יחזקיהו - עשו הישר בעיני ה', אחז ומנשה לא עשו הישר בעיני ה', מנשה שב בתשובה.
20. 153600 ,80000 ,70000,3600.
21. מה שאמר לו דברי ירמיהו מפי אלוקים
22. בתקופת המלך יאשיהו ומצאו חילקיהו הכהן
23. אביה בן מעכה.
24. נכנעו וחזרו בתשובה.
25. שמעיהו איש האלקים.
26. 10 אמות משפתו אל שפתו עגול סביב 5 אמות קומתו. 12 בקר תחתיו, 3 בכל צד,שפתו כמעשה שפת כוס פרח שושנה, שלושת אלפים בת יכיל.
27. כיורות מנורות ושולחנות
28. עזריה בן יוחנן , יהוצדק בן שריה.
29. העמיד נוגשים על כל עושה מלאכה
30. יאשיהו בן אמון.
31. החוח שלח אל הארז
32. חלקיהו הכהן מצאו בימי יאשיהו והסופר היה שפן.
33. 67 - בן 12 מלך ו55 שנה מלך.
34. יהויכין.
35. יאשיהו - ירמיהו.
36. בשנת 18 למלך יאשיהו.
37. בקש חכמה ומדע וה' נתן לו גם חכמה גם מדע ועושר ונכסים וכבוד. במלכים מבטיח לו גם אורך ימים אם ילך בדרך התורה.
38. יהושבעת בת המלך החביאה את יואש - לפתות את אחאב לצאת למלחמה
39. הדורם אשר על המס ( י יח) זכריה בן יהווידע הכהן (כד כא)
40. יהושפט לשופטים שמינה
41. בעשרים ושלושה לחדש השביעי
42. פסח ראשון - יאשיהו (לה) פסח שני חזקיהו (ל)
43. עודד הנביא הציע להחזיר את השביה ששבו בני ישראל מיהודה
44. הוא שער הפינה … והוא פונה לכאן ולכאן
45. וילבישום וינעילום ויאכילום וישקום ויסכום וינהלום בחמורים לכל כושל.
46. יהושפט
47. אסא
48. יותם ומנשה
49. אביה מלך יהודה לירבעם וכל ישראל

פרקים ב'-י':
50. חירם מלך צור לשלמה(ב י)
51. לפי אשר שם נראה הקב"ה לדוד בגורן ארונה היבוסי.
52. שבצפון פונים אחוריהם כנגד אותם שבדרום ושל מזרח כנגד מערב.
53. שלושת אלפים בת יכיל (ד)
54. "ואימו קראה שמו יעבץ לאמור כי ילדתי בעצב " (ז, ט).
55. נמשך כמו חץ שחוט ור"ל זהב טוב הנמשך כשעווה (ט)
56. מלכת שבא (ט ה)
57. אדונירם הוא על המס.

פרקים י"ג-כ"א:
58. ועל זאת יש בזיון גדול.
59. התפללו ורדף אחריהם והם נפלו לפני ה', ה' עזר לו והוא רק רדף.
60. בזכות שלמדו תורה.
61. צדקיהו בן כנענה נביא השקר ואמר שבאלה ינצח אחאב את ארם (יח י)
62. איש ישראל מתכווין לירות במחנה ארם ובלא כונה ויך החץ את מלך ישראל.
63. הוא היה מנביאי הבעל (יח)
64. השמים כסאי והארץ הדם רגלי… איזה בית אשר תבנו לי. כי השמים ושמי השמים לא יכלכלוהו ומי אני אשר אבנה לו בית.
65. נביא שהתנבא ליהושפט (פר' כ' )
66. ליהורם בן יהושפט מלך יהודה(כא נב)
67. לאחר שעלה לשמים בא לו כתב זה של נבואה זו.

פרקים כ"ח-ל"ו
68. מאה ועשרים אלף. (כח ו).
69. על הכהנים והלויים. (ל,טז).
70. מבאר שבע עד דן זהו תחום 10 השבטים.
71. יחזקיהו. (לא, כ).
72. יותר ברצון - שיהי פרנסתם מזומנת יוכל, לעשות ולעסוק בתורת ה' לפי שלא נתנה תורה לאוכלי המן. ושניים להם לאוכלי תרומה.
73. סתימת המעיינות והנחל (לב, ד).
74. מנשה (ל"ג)
75. בעלה של חולדה הנביאה. (לד, כב)
76. בשלוחי הקב"ה.
77. "למלאות דבר ה' בפי ירמיהו" (לו,כא).