רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 95%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת עבודה זרה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1.      איזה מהטיעונים הבאים לא יטענו האומות לעתיד לבוא:
א. למדנו תורה ולכן מגיע לנו שכר
ב. הועלנו ללומדי התורה ולכן מגיע לנו שכר
ג. גם לעם ישראל לא מגיע שכר כי אין מי שיעיד עליהם
ד. אילו היו כופים עלינו הר כגיגית גם אנו היינו מקבלים את התורה

2. מדוע האומות מבקרות קורבניהן ג' ימים ואילו ישראל ל' יום?
א. כי ישראל מדקדקים על הרבה מומין ואילו הגויים רק על מחוסר איבר וטריפה
ב. כי לישראל יש גזירת הכתוב להמתין ל' יום לפני ההקרבה
ג. כי ישראל מדקדקים על הרבה מומין ואילו הגויים רק על איבר מן החי
ד. מדאו' אכן גם לישראל מספיק ג' ימים ובדיני עבודה זרה העמידו דבריהם על דין תורה

3. 'רק אתכם ידעתי לכן אפקוד עליכם' – הקב"ה יודע את עם ישראל ומעניש אותם כי:
א. רק הם מספיק חשובים כדי להעניש אותם
ב. רק חטאי ישראל מספיק חשובים כדי להעניש עליהם
ג. עדיף לקבל כל פעם עונש קטן וכך העוונות לא מצטברים
ד. כוונת הפסוק היא לא שהקב"ה מעניש תמיד את עם ישראל אלא שהוא אוסף את כל מעשיהם הטובים

4. מדוע יש להחזיק טובה לאבותינו למסקנת הגמרא לפי ריש לקיש?
א. שאילו לא היו חוטאים לא היו מולידים
ב. שאילו לא קיבלו את התורה לא היינו זוכים לקיימה
ג. שלימדו אותנו כיצד לחזור בתשובה מהחטא
ד. שאם לא היו חוטאים לא היו מתים

5. מי שגורס 'אידיהן' ב-א' מעדיף לסמוך על הפסוק...
א. 'יתנו עידיהם ויצדקו' שאומות העולם אומרים כדי לזכות בדין
ב. 'כי קרוב יום אידם' כדי להזכיר פורענות
ג. יתנו עידיהם ויצדקו' שישראל אומרים בתמיהה על אומות העולם'
ד. אף אחת מהתשובות איננה נכונה