רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא מכות מבחן מכות - פרק שלישי
ממוצע הציונים עד כה: 85%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על פרק שלישי

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. על אלו מהדברים הבאים איננו לוקה? (דף יג ע"א, דף יז ע"א)
א. העושה מלאכה ביום הכפורים.
ב. האוכל פגול.
ג. הבא על אשת אחי אביו.
ד. השובר בטמא.

2. והא תנא דבי ר' ישמעאל: ושב הכהן ובא הכהן זו היא שיבה וזו היא ביאה" – מה המקור של המילים "ושב הכהן ובא הכהן זו היא שיבה וזו היא ביאה"? (דף יג ע"ב)
א. מקור תנאי (ברייתא).
ב. מקור אמוראי.
ג. פסוק.
ד. מקור סבוראי.

3. מי הוא "רשיעא בר רשיעא"? (דף יד ע"א)
א. מי שגלה לעיר מקלט (בעקבות רציחה בשוגג) והרג באותה העיר.
ב. מי שבא על אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אבי אביו.
ג. מי שבא על אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו.
ד. מי שבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו.

4. מה זה "קל וחומר פריכא"? (דף יד ע"א)
א. קל וחומר מפורש.
ב. קל וחומר מוזר ולא ברור.
ג. קל וחומר חזק.
ד. קל וחומר שָבור/חלש.

5. מהיכן נלמד חילוק חטאות למפטם וסך שמן המשחה? (דף יד ע"ב)
א. מ'ואיש אשר ישכב את אשה דוה' – אם אינו ענין לגופו... (לר' יצחק).
ב. כל התשובות נכונות. (כל 3 הדעות קיימות)
ג. מכללו של ר' אלעזר בשם ר' הושעיא, שכל מקום שאתה מוצא שני לאוין וכרת אחד חלוקין הן לקרבן.
ד. מיתור 'אחותו' דרישא ב'אם אינו ענין לגופו...' (כך אמרו בשיטת חכמים).

6. מה המקור לאזהרה לטמא שאכל את הקודש? (דף יד ע"ב)
א. 'בקדשים לא יאכל'.
ב. גזירה שוה 'טומאתו' 'טומאתו'.
ג. יש מי שסובר כתשובה ב ויש מי שסובר כתשובה ג.
ד. 'בכל קדש לא תגע'.

7. במה עוסק הפסוק 'בקדשים לא יאכל'? (רש"י) (דף יד ע"ב)
א. תרומה.
ב. קדשים קלים.
ג. קדשי קדשים.
ד. מעשר ראשון.

8. איזה לימוד לא לומד ריש לקיש מהפסוק "בכל קדש לא תגע' וכו'? (דף יד ע"ב)
א. טמא שאכל בשר קדש לפני זריקת דמים.
ב. לטמא שנגע בקודש שלוקה.
ג. אזהרה לטמא שאכל את הקודש (לאחר זריקת דמים).
ד. אזהרה לנגיעת תרומה.

9. מי מהבאים כן לוקה לדעת ר' יוחנן? (דף יד ע"ב)
א. טמא שנגע בקודש.
ב. טמא שאכל את הקודש (לאחר זריקת דמים).
ג. אף תשובה אינה נכונה (אלא כולם לוקים לדעת ר' יוחנן).
ד. טמא שאכל בשר קודש לפני זריקת דמים.

10. ברדלא" - מה זה לפי רש"י? (דף יד ע"ב)
א. שם של חכם.
ב. שם של מקום.
ג. שם של מאכל.
ד. שם של חיה.

11. כתיבא וישלחו מן המחנה [וגו'] ולא יטמאו את מחניהם תנינא הבא למקדש טמא" – מה הוכיח רבה מכך? (דף טו ע"א)
א. כל לאו הניתק לעשה – לא לוקין עליו.
ב. כל לאו הניתק לעשה – לוקין עליו.
ג. כל לא תעשה שקדמו עשה – לא לוקין עליו.
ד. כל לא תעשה שקדמו עשה – לוקין עליו.

12. אונס ומוציא שם רע – איזה סעיף נכון? (דף טו ע"א)
א. אונס: עשה מעשה. מוציא שם רע: עשה מעשה, לוקה ומשלם.
ב. אונס: עשה מעשה, לוקה ומשלם. מוציא שם רע: לוקה ומשלם.
ג. אונס: עשה מעשה. מוציא שם רע: לוקה ומשלם.
ד. אונס: לוקה ומשלם. מוציא שם רע: עשה מעשה.

13. מה משותף ל-"נשבע וממיר והמקלל את חבירו בשם" בניגוד לשאר כל לא תעשה שבתורה (לדעת ר' יהודה משום ר' יוסי הגלילי)? (דף טז ע"א)
א. למרות שהם לאו שאין בו מעשה – לוקים עליהם.
ב. למרות שהם לאו שאין בו מעשה – לא לוקים עליהם.
ג. למרות שהם לא תעשה שיש בה קום עשה – לוקים עליהם.
ד. למרות שהם לא תעשה שיש בה קום עשה – לא לוקים עליהם.

14. א"ר יוחנן אין לנו אלא זאת ועוד אחרת א"ל ר' אלעזר היכא א"ל לכי תשכח נפק דק ואשכח דתניא אונס..." (דף טז ע"א) - מה הוא הפיסוק הנכון ביותר לקטע הנ"ל? – שים לב, הפיסוק שלהלן הוא פיסוק של חלקי הקטע הנ"ל ללא ציון סימני שאלה קריאה וכדומה.
א. א"ל ר' אלעזר היכא | א"ל לכי תשכח | נפק דק ואשכח דתניא ...
ב. א"ל ר' אלעזר היכא | א"ל לכי | תשכח נפק | דק ואשכח דתניא ...
ג. א"ל ר' אלעזר היכא | א"ל לכי תשכח נפק | דק ואשכח דתניא ...
ד. א"ל ר' אלעזר היכא | א"ל לכי תשכח נפק דק | ואשכח דתניא ...

15. אמר רבי יוחנן אנו אין לנו אלא זאת ועוד אחרת" – במה המדובר למסקנת הגמרא? (דף טז ע"א-ע"ב)
א. שילוח הקן, פאה.
ב. שילוח הקן, אונס.
ג. אונס, משכון.
ד. גזל, פאה.

16. על איזו פעולה עובר משום "לא תשקצו"? (דף טז ע"ב)
א. כששותה בכלי שהאומן מוציא בו דם מן הגוף.
ב. המשהה את נקביו.
ג. כל התשובות נכונות.
ד. אכילת שרצים.

17. במה חמורים תודה ושלמים מבכור? (דף יז ע"ב)
א. שכן טעונין מתן דמים ואימורים לגבי מזבח.
ב. שכן מכפרי.
ג. שכן קדשי קדשים.
ד. שכן טעונים סמיכה ונסכים.

18. במה חמור בִּכּוּרִים ממעשר? (דף יז ע"ב)
א. שכן קדשי קדשים.
ב. שכן טעונין כסף צורה.
ג. שכן אסורים לאונן.
ד. שכן אסורים לזרים.

19. מה לומדים למסקנה מהפסוק "ואכלו אותם אשר כופר בהם ... וזר לא יאכל כי קודש הם"? (דף יח ע"ב)
א. זר שאכל מחטאת ואשם לפני זריקה – לוקה.
ב. זר שאכל מחטאת ואשם לפני זריקה – פטור.
ג. כהן שאכל מחטאת ואשם לפני זריקה – לוקה.
ד. לוי שאכל מחטאת ואשם לפני זריקה – לוקה.

20. בכורים – מאימתי חייבין עליהן (מיתה זר האוכלן)? (דף יט ע"א)
א. משעת קריאה.
ב. משעת הנחה.
ג. משראה פני החומה.
ד. משיראו פני הבית.

21. מה טעון הבאת מקום בזמן הזה (לדעת ר' יוסי הסובר שקדושה ראשונה לא קדשה לעתיד לבוא)? (דף יט ע"א)
א. ביכורים.
ב. מעשר שני.
ג. בכור.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

22. איזה סעיף נכון? (רש"י) (דף יט ע"א)
א. בקדשים – לא למדין למד מן הלמד; בחולין – כן למדין למד מן הלמד.
ב. בקדשים – כן למדין למד מן הלמד; בחולין – לא למדין למד מן הלמד.
ג. בקדשים – לא למדין למד מן הלמד; בחולין – לא למדין למד מן הלמד.
ד. בקדשים – כן למדין למד מן הלמד; בחולין – כן למדין למד מן הלמד.

23. הקורח קרחה בראשו" – איזה סעיף נכון? (דף כ ע"א-ע"ב)
א. אם התרו בו התראה אחת, וקרח 4 קריחות בזה אחר זה – אינו חייב אלא אחת.
ב. רק כהנים (שריבה בהן הכתוב מצוות יתירות) – לוקים על כך.
ג. רק כאשר קרח לפחות ארבע קריחות – לוקה.
ד. אם קרח בין העינים – פטור.

24. וחייב על הראש: מחוי רב ששת בין פירקי דרישא" – מה התרגום המילולי של "מחוי"? (דף כא ע"א)
א. תמֵהַ.
ב. מתרץ.
ג. מַרְאֶה.
ד. שואל.

25. מה דעת ר' שמעון לעניין כתובת קעקע? (דף כא ע"א ובריב"ן)
א. על שם עבודת כוכבים – לוקה; על שם ה' – אסור, אך אין מלקות; שאר קעקועים – מותר.
ב. על שם עבודת כוכבים – לוקה; שאר קעקועים – אסור, אך אין מלקות.
ג. על שם עבודת כוכבים – אסור, אך אין מלקות; על שם ה' – לוקה; שאר קעקועים – מותר.
ד. על שם עבודת כוכבים – לוקה; על שם ה' – לוקה; שאר קעקועים – אסור, אך אין מלקות.

26. אמר רב נחמן בריה דרב איקא: שפוד (שמעתתא), שפחות (משנה), וגומות (שמעתתא) - רב מלכיו; בלורית (מתניתא), אפר מקלה (שמעתתא), וגבינה (משנה) - רב מלכיא. רב פפא אמר: מתניתין ומתניתא - רב מלכיא; שמעתתא - רב מלכיו. מה הסעיף הנכון? (דף כא ע"א)
א. רב נחמן ורב פפא מסכימים שרב מלכיו הוא זה שאמר את "שפחות".
ב. רב נחמן ורב פפא נחלקו האם "גומות" זה שמעתתא או משנה.
ג. למעשה אין מחלוקת בין רב נחמן לרב פפא, אלא נחלקו רק באופן נתינת הסימן.
ד. ריב"ן מביא שני פירושים מי אמר את "אפר מקלה" לפי דעת רב פפא.

27. מה המקור ל"חילוק מלאכות בשבת"? (ריב"ן) (דף כא ע"ב)
א. אין בכלל חילוק מלאכות בשבת אלא רק ביום טוב.
ב. יש דעה שסוברת כסעיף ב' ויש דעה שסוברת כסעיף ג'.
ג. מהבערה ("הבערה לחלק יצאת").
ד. מ"ועשה מאחת מהנה".

28. יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום שמונה לאוין..." (דף כא ע"ב) הגמרא הקשתה על המשנה את הקושיות הבאות: (1) ולילקי נמי משום זורע ביום טוב. (2) וליחשוב נמי הזורע בנחל איתן. (3) וליחשוב נמי המוחק את השם בהליכתו. (4) וליחשוב נמי הקוצץ את בהרתו. (5) וליחשוב נמי המזיח החושן מעל האפוד והמסיר בדי ארון. (6) וליחשוב נמי החורש בעצי אשירה. (7) וליחשוב נמי הקוצץ אילנות טובות. (8) וליחשוב נמי כגון דאמר שבועה שלא אחרוש ביום טוב. אלו קושיות הגמרא תירצה? (ענה על פי פשט הגמרא [ולא על פי התוספות])
א. קושיות 1, 8.
ב. קושיות 1, 2, 5, 7, 8.
ג. קושיות 2, 3, 4, 5, 6.
ד. הגמרא לא תירצה אף קושיה.

29. ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה: כל המבזה את המועדים כאילו עובד עכו"ם" – מדוע הובא קטע זה במסכת מכות? (דף כג ע"א)
א. תשובות ב ו-ג נכונות.
ב. בגלל הדיון של קדושת שבת ויום טוב שנאמר באותה הסוגיה.
ג. בגלל הדיון של עובד עבודה זרה שנאמר באותה הסוגיה.
ד. בגלל מימרות נוספות של רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה הקשורות למסכת מכות, שנאמרו קודם לכן (ובמבנה דומה: לימוד באמצעות סמיכות).

30. סמן את הדעה שלא נאמרה מעולם על ידי אף תנא: (דף כג ע"א)
א. אחד האיש ואחד האשה - בין בריעי בין במים.
ב. האיש - בריעי, והאשה - במים.
ג. האיש - במים, והאשה - בריעי.
ד. אחד האיש ואחד האשה - בריעי ולא במים.

31. באיזה מקרה הנידון לא פטור מהשלמת המלקות שנתחייב בהם? (דף כג ע"א)
א. אמדוהו ... לכשיצא מבית דין יקלה".
ב.
ג. כפתוהו ורץ מבית דין".
ד. נפסקה רצועה בשניה".

32. שלשה דברים עשו בית דין של מטה והסכימו בית דין של מעלה" – מה מהבאים לא נכלל בשלושה דברים הללו? (דף כג ע"ב)
א. מקרא מגילה.
ב. חייבי כריתות שלקו ע"י בית דין נפטרו מעונש כרת.
ג. שאילת שלום בשם.
ד. הבאת מעשר.

33. בשלשה מקומות הופיע רוח הקודש" – מה מהבאים לא נכלל בשלשה מקומות הללו? (דף כג ע"ב)
א. בית דינו של שלמה.
ב. בית דינו של שמואל.
ג. בית דינו של שם.
ד. בית דינו של שאול.

34. איזה סעיף לא נכון? (דף כד ע"א)
א. בא מיכה והעמידן על שלוש.
ב. בא ישעיהו והעמידן על שש.
ג. בא שלמה והעמידן על תשעה.
ד. בא דוד והעמידן על אחת עשרה.

35. עוצם עיניו מראות ברע" – על מי נאמר? (דף כד ע"א)
א. זה שאינו מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה.
ב. דלא שמע בזילותא דצורבא מרבנן ושתיק.
ג. זה שלא יורד לאומנות חבירו.
ד. זה יהושפט מלך יהודה שבשעה שהיה רואה תלמיד חכם היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו.

36. איזה גזירה גזר משה רבינו ולא באו נביאים וביטלוה? (דף כד ע"א)
א. פוקד עון אבות על בנים.
ב. ובגוים ההם לא תרגיע.
ג. צדק ילין בה.
ד. וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב.