רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא הוריות מבחן הוריות - מבחן
ממוצע הציונים עד כה: 73%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על כל מסכת הוריות - דפים ב'-י"ד

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מה הטעם שאין מקבלים קרבן ממומר? (ב.)
א. משום דאין זה כבוד המזבח.
ב. מקרא דעם הארץ בעשותה א"נ משם שאינו שב מידיעתו.
ג. משום דהוי מצוה הבאה בעבירה.
ד. הוי חומרא מדרבן.

2. מה הפירוש "גמיר ולא סביר"? (ב: רש"י ד"ה גמיר וסביר)
א. למד ולא חזר על תלמודו.
ב. קרא ולה שנה.
ג. למד ולא שימש תלמידי חכמים.
ד. למד ולא הבין דבר מתוך דבר.

3. הורו בית דין והלך היחיד ועשה על פיהם האם חייב בקרבן? (ב: - ג.)
א. לכו"ע פטור.
ב. לכו"ע חייב.
ג. מחלוקת - לחכמים חייב קרבן ולר' מאיר או לר' יהודה פטור.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

4. ורו בית דין וידע א' מהן שטעו ושתק האם חייבין בקרבן? (ג:)
א. לכו"ע פטורים.
ב. לכו"ע חייבים.
ג. למסקנא - הרכין ראשו חייבים לא הרכין ראשו פטורים.
ד. לר' יונתן פטורין ולמסקנת הגמרא חייבין.

5. ואם "כל" עדת ישראל ישגו - מה נלמד מהמילה "כל"? (ג:)
א. שצריך שכל עדת ישראל יעשו על פי בית דין ולא רובו.
ב. שצריך שיהיו כל הבית דין מופלגין.
ג. לר' יונתן שכל הבית דין יהיו נוכחים ולמסקנא שכל הבית דין יורו.
ד. לר' יונתן שכל הבית דין יורו ולמסקנא שכל הבית דין יהיו נוכחים.

6. הורו בית דין וחזרו בהן ויצא א' לדרך ועדיין הוא בעיר מה דינו? (ד.)
א. לבן עזאי חייב, לר"ע פטור.
ב. לר"ע חייב, לבן עזאי פטור.
ג. לכו"ע חייב.
ד. לכו"ע פטור.

7. הורו בית דין שאין חרישה בשבת מה דינם למסקנא? (ד:)
א. הוי כהורו לעקור את כל הגוף.
ב. איבעיא דלא איפשטא.
ג. הוי כהורו לבטל קמצת.
ד. הוי כהורו לבטל דבר שהצדוקין מודין בו.

8. לר' יהודה ור' שמעון שבט אחד מיקרי קהל - מנין? (ה:)
א. לא יבוא להם בקהל ה' עד עולם.
ב. דבר הנלמד מסברא.
ג. ויאמר אלי הנני מפרך והרביתיך ונתתיך לקהל עמים.
ד. גוי וקהל גוים יהיה ממך.

9. חטאת ציבור שמתו בעליה האם קריבה או לא? (ו.)
א. קריבה אפילו מתוך כל הציבור.
ב. תלוי: מתו מיעוט הציבור קריבה, מתו כל הציבור אינה קריבה.
ג. אינה קריבה כלל ואפילו מתו מיעוט מהציבור.
ד. איבעיא דלא איפשיטא.

10. האם אפרים ומנשה נחשבים כב' שבטים לענין הבאת פרים למסקנא? (ו:)
א. נחשבים כשבט אחד.
ב. נחשבים כב' שבטים.
ג. אינם נחשבים אפילו כשבט אחד.
ד. תלוי אם היה להם נשיאים בנפרד או לא.

11. כהן משיח אינו מביא אשם תלוי- מנין? (ז.)
א. משום דאינו בא לכלל עניות.
ב. מקרא דלאשמת העם.
ג. וכפר עליו ועל שגגתו וכו' יצא משיח שאינו חטאתו ושגגתו שוה.
ד. מעם הארץ בעשותה פרט למשיח.

12. עבודת כוכבים שקולה ככל התורה כולה מדוע? (ח. רש"י ד"ה ולא)
א. משום שכל המודה בה ככופר בכל התורה כולה.
ב. משום שנאמרה בדברה הראשונה בעשרת הדברות.
ג. משום דשאני מינות דמשכא.
ד. משום שנשמעה מפי הקב"ה דאנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה נאמרו.

13. נשיא שחטא בביטוי שפתיים ונצטרע מה דינו? (ח: - ט.)
א. לכו"ע חייב.
ב. לכו"ע פטור.
ג. לר"י הגלילי חייב ולר' עקיבא פטור.
ד. לר"ע חייב ולר"י הגלילי פטור.

14. כהן משיח שעבר מכהונתו וחטא מביא קרבן - מדוע? (י.)
א. דלא אמרינן הואיל ונדחה ידחה ואף שעתה אין לו קדושת כהן.
ב. משום שאף שעבר מכהונתו נשאר בקדושת כהן.
ג. ילפינן ליה מקרא והקריב על חטאתו מלמד שמביא חטאתו משעבר.
ד. משום שגדולה כהונה שניתנה בעשרים וארבע מעלות

15. כמדומין ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם - מה הכוונה? (י: רשי דה עבדות)
א. איני רוצה שתכבדוני אלא רצוני שתעבדוני.
ב. איננו מעוניין לתת לכם כבוד רק השררה היא עבדות שיש בה עול ציבור.
ג. אל תתגאו בתורה ומעשים טובים שלכם כי אינכם אלא כעבד עובד אתו אדונו.
ד. איני נותן לכם שכר עבור עבודתכם אלא עליכם לעבוד בחנם.

16. גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמה, מה זה "עבירה לשמה"? (י:)
א. עבירה שנעשית מחמת אונס בניגוד לרצונו.
ב. עבירה שנעשית לשם דבר מצוה.
ג. עבירה "שלא נעשית" גדולה כמצוה "שנעשית".
ד. נתכוון לעשות מצוה ונודע לו שעשה עבירה.

17. מדוע אוכל נבילות וטריפות נקרא מומר להכעיס? (יא. ד"ה רש"י ד"ה אוכל)
א. משום דהוו דברים שהנפש קצה בהן ואם כן וודאי כוונתו להכעיס.
ב. משום דדברים שאסורים באכילה מטמטם את הלב.
ג. משום דהני איסורים הוו דבר ששהצדוקין מודים בו.
ד. משום דהני איסורים הוו ל"ת חמיר.

18. אין בין כהן משמש לכהן שעבר - מה הכוונה כהן "שעבר"? (יא:)
א. כהן שעבר על דברי תורה.
ב. כהן שהפסיק עבודתו מחמת טומאה ועתיד לחזור.
ג. כהן שמילא מקומו של הכהן המשמש תמיד.
ד. כהן שהעבירוהו לגמרי מעבודתו מחמת מום גמור שנמצא בו.

19. וכי גרסיתו גרסו על נהר דמיא - מה הטעם? (יב.)
א. דלא אמרינן הואיל ונדחה ידחה ואף שעתה אין לו קדושת כהן.
ב. ילפינן מקרא דהוי כל מצא לכו למים.
ג. כדי שימשכו שמועותיכם כמעיין זה שמושך והולך.
ד. משום דשמעתתא בעי צילותא.

20. חכם קודם למלך לענין פדיון שבויים - מדוע? (יג.)
א. משום שהתורה ניתנה במ"ח דברים וכהונה נקנית בכ"ד דברים.
ב. משום שחכם שמת אין לנו כמותו משא"כ מלך כל ישראל ראויין למלכות.
ג. כדי שלא יתבטל החכם מתלמודו.
ד. כי מלך אין לו עניות ויכול לפדות עצמו משא"כ חכם.

21. י' דברים "קשים ללימוד" - מה הכוונה? (יג: רש"י ד"ה קשים)
א. העושה אותם אינו יכול ללמד אחרים.
ב. העושה אותם שוכח את לימודו.
ג. העושה אותם לא יהיו בניו ת"ח.
ד. העושה אותם יהיה קשה לו לשמעו בלימוד.

22. סיני ועוקר הרים - מה הכוונה "סיני"? (יד. רש"י ד"ה סיני)
א. שלומד התורה באימה כנתינתה מסיני.
ב. שלומד משנה וברייתא סדורין לו כנתינתה מסיני.
ג. שמכניס עציו כהר סיני.
ד. שלומד רק תורה שבכתב שניתנה בסיני.