רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא זבחים מבחן דפים ק"ו-ק"כ
ממוצע הציונים עד כה: 76%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת זבחים, דפים ק"ו-ק"כ

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מנ"ל דאין עונשין מן הדין? (קו: רש"י ד"ה אפילו)
א. מסברא.
ב. הלכה לשמה מסיני.
ג. מהא דכתבה תורה אותו מאביו ואחותו מאמו ואחותו מאבו ומאמו.
ד. מהא דכתבה תורה עונש בחלב ולא ילפינן בק"ו מנבלה.

2. מנ"ל דמולק את העוף מבחוץ פטור? (קז.)
א. לכו"ע מדכתיב או אשר ישחט למיעוטי חולק.
ב. לכו"ע מדכתיב זה הדבר למיעוטי מולק.
ג. משום דאינו חייב אלא בדבר שמצינו כמותו בחוליין לאפוקי מליקה.
ד. מחלוקת: לר' עקיבא מדכתיב או אשר ישחט ולר' ישמעאל מדכתיב זה הדבר.

3. האם חל איסור על איסור באיסור כולל? (קח.)
א. לכו"ע אין איסור חל על איסור באיסור כולל.
ב. לכו"ע איסור חלעל איסור באיסור כולל.
ג. באיסורין שווין, רבנן חל ולר"י הגלילי לא חל, ובאיסור חמור לכו"ע חל.
ד. בין באיסורין שווין ובין באיסור חמור לרבנן חל ולר' יוסי הגלילי לא חל.

4. חצי כזית בחשר וחצי כזית אימורין של שלמים האם מצטרפין לענין פיגול? (קט.)
א. לענין איסור אכילה מצטרפין ולענין מחשבת פיגול אינם מצטרפין.
ב. בין לענין איסור אכילה ובין לענין מחשבת פיגול מצטרפין.
ג. בין לענין איסור אכילה ובין לענין מחשבת פיגול אין מצטרפין.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

5. מה הוא שיעור הקטורת שהקטירו ביום הכפורים לפני ולפנים למסקנא? (קט:)
א. כזית
ב. מלא חפניו.
ג. משהו.
ד. פרס.

6. הזורק מקצת דם חטאות הפנימיות בחוץ מה דינו? (קי:)
א. לכו"ע חייב.
ב. לכו"ע פטור.
ג. מחלוקת : לרבנן חייב ולר' אלעזר פטור.
ד. לכו"ע חייב ואין בו כרת.

7. ר' נחמיה אומר שיירי הדם שהקריבן בחוץ חייב - מה הטעם למסקנא? (קיא:)
א. ילפינן סוף עבודה מתחילת עבודה מה תחילת עבודה חייב אף סוף עבודה.
ב. גמרא גמיר לה מרבי.
ג. משום דיליף מאיברים ופדרים דאעפ"ג דהוו מצוה המקריבן בחוץ חייב.
ד. משום דס"ל שיריים מעכבין.

8. דם שקיבלו בכלי חול בפנים הםא נאמר בו אם עלו לא ירדו? (קיא: רש"י ד"ה וכן)
א. לכו"ע אם עלו ירדו.
ב. לכו"ע אם עלו לא ירדו.
ג. מחלוקת: לר' יהודה ירדו ולר' שמעון לא ירדו.
ד. תלוי: אם לא ידע שהוא כלי חול לא ירדו ואם במזיד ירדו.

9. המפרשי חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה ונמצאת הרשונה - מה דינם? (קיב.)
א. לכו"ע שניהם ימותו.
ב. לכו"ע שניהם יקרבו.
ג. לכו"ע אחת תקרב ואחת תמות.
ד. מחלוקת: לרבי אחת תקרב ואחת תמות, ולרבנן אחת תקרב ואחת תרעה.

10. השורף פרה אדומה במקום שלא בדק שם מטומאה - אמאי פטור? (קיג.)
א. לכו"ע משום דאין ראוי לאוהל מועד.
ב. לר"ל משוםדאין ראוי לאוהל מועד ולר' יחנן משום דא"י בדוקה היא.
ג. לכו"ע משום דארץ ישראל בדוקה היא.
ד. משום דפרה אדומה אין לה דין קרבן כלל ולא שייך בה שחוטי חוץ.

11. שעיר המשתלח שהקריבו בחוץ מנ"ל דפטור? (קיג:)
א. דכתיב ואל פתח אוהל מועד לא הביאו וכו' וזה אינו ראוי לאוהל מועד.
ב. דכתיב לה' יצא שעיר המשתלח שאינו מיוחד לה'.
ג. הלכה למשה מסיני.
ד. תלוי: קודם וידוי מדכתיב לה', ולאחר וידוי מדכתיב ואל פתח אוהל וכו'.

12. השוחט מחוסר זמן בפנים האם לוקה על זה? (קיד:)
א. לכו"ע לוקה.
ב. לכו"ע אינו לוקה.
ג. לחד מ"ד מחלוקת לר"ש לוקח ולרבנן אינו לוקה, ולרנב"י לכו"ע אין לוקה.
ד. לכו"ע מחלוקת: לר' שמעון לוקה ולרבנן אינו לוקה.

13. וגם הכהנים הנגשים אל ה' - באיזה כהנים מדובר? (קטו:)
א. מחלוקת: לרבני בנדב ואביהו ור"י בן קרחה בבכורות.
ב. לכו"ע בכורות.
ג. לכו"ע בנדב ואביהו.
ד. לכו"ע הכוונה על עם ישראל שנקראו כהנים דכתיב ממלכת כהנים.

14. מנ"ל דבן נח אסור להקריב טריפה? (קטז.)
א. לכו"ע מדכתיב לחיות זרע.
ב. מחלוקת למ"ד טריפה אינה יולדת מלחיות זרע ולמ"ד יולדת מ"אתך".
ג. לכו"ע מדכתיב "אתך" בדומין לך.
ד. משום דהוי בכלל מחוסר אבר דילפינן ליה מדכתיב ומכל החי וכו'.

15. עכו"ם שרצה להקריב לעצמו בבמה האם מותר לסייעו? (קטז:)
א. בכל גווני מותר לסייעו .
ב. בכל גווני אסור לסייעו.
ג. תלוי: בזמן איסור הבמות אסור לסייעו ובזמן היתר הבמות מותר.
ד. מדאורייתא מותר לסייעו ומדרבנן אסור לסייעו.

16. באיזה אופן מצינו שהורג נפש בשגגה אין צריך לגלות לערי מקלט? (קיז.)
א. לוי שהרג ישראל.
ב. בהורג את האשה.
ג. בהורג ב' אנשים כאחד.
ד. בן לוי שהרג בעיר מקלט גולה משכונה לשכונה.

17. ערל מקבל הזאה - מה הכוונה? (קיח.)
א. שערל אף שהוא בערלותו יכול לקבל הזאה ליטהר מטומאת מת.
ב. שערל שהזו עליו נטהר מערלותו ומותר לאכול את הפסח.
ג. שכהן ערל יכול להזות דם חטאת על המזבח.
ד. שערל יכול לקבל ההזאה בכלי ובכדי להזות על טמאי מתים.

18. חופף עליו "כל היום" - מה הכונה כל היום? (קיח:)
א. לכו"ע ימות המשיח.
ב. לכו"ע מקדש ראשון.
ג. מחלוקת: לת"ק מקדש שני ולרבי ימות המשיח.
ד. לכו"ע מקדש שני.

19. היכן אכלו בני ישראל מעשר שני כשבאו לנוב וגבעון? (קיט.)
א. בנוב וגבעון לא אכלו מעשר שני אלא חיללוהו על מטבע.
ב. מחלוקת: לר' שמעון בכל ערי ישראל ולר' יהודה בנוב וגבעון.
ג. לכו"ע בכל ערי ישראל.
ד. לכו"ע בנוב וגבעון.

20. מנין לנותר שפסול בבמה קטנה? (קכ.:)
א. ילפינן מבמה גדולה.
ב. ילפינן מעופות.
ג. הלכה למשה מסיני.
ד. דכתיב זאת תורת זבח השלמים תורה א' לכל השלמים ובמה קטנה בכלל.