רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 75%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט רש"י ושפתי חכמים

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "אלה תולדת נח" כתב רש"י הואיל והזכירו ספר בשבחו. איזה פסוק הביא רש"י לראיה?
א. . לזכר עולם יהיה צדיק (תהלים קיב').
ב. זכרו תורת משה עבדי (מלאכי ג')
ג. אזכיר צדקתך לבדך (תהלים עא').
ד. זכר צדיק לברכה (משלי י').

2. "התהלך" מהו לשון כבד שכתב רש"י? (שפ"ח ו')
א. שנקראת בכבדות.
ב. שהלמד דגושה.
ג. כל הלוך הוא לשון כבד שצריך לשאת את עצמו לפחות.
ד. כל שיש בה 3 הברות (הת-ה-לך) נקראת תיבה כבדה.

3. "את הארץ" איזה עומק מן האדמה נימוח במבול וכיצד הוא נקרא? (רש"י ושפ"ח אות נ')
א. 5 טפחים נמחו, והם נקראים ארץ ומעבר ל-5 טפחים נקרא אדמה
ב. 3 טפחים נמחו, והם נקראים ארץ ומעבר ל-3 טפחים נקרא אדמה.
ג. 3 טפחים נמחו, והם נקראים אדמה ומעבר ל-3 טפחים נקרא ארץ.
ד. 30 טפחים נמחו, והם נקראים ארץ ומעבר לכך נקרא אדמה

4. "עצי גפר" מהיכן למדנו שמי המבול חמים היו? (שפ"ח ס')
א. כאן כתוב וישוכו המים ובאחשורוש כתוב וחמתו בערה בו ואח"כ וחמת המלך שככה, מה להלן שכך החום אף כאן שנעשו המים קרים מחמימותם
ב. שכתוב וימח את כל היקום שנימוחו מחמת המים החמים.
ג.
ד.

5. "המבול" מדוע נקראת בבל שנער? (ברש"י)
א. . שעשו מעשי נערות.
ב. שננערו שם כל מתי המבול.
ג. שהיו מנוערים מן המצוות
ד.

6. והקימותי את בריתי על מה היה צריך נח ברית? (ברשי) ומכל החי את מי גם היה צריך להכניס לתיבה? (ברשי)
א. על הפירות שלא ירקבו ושלא יטרפוהו החיות.
ב. שלא יהרגוהו רשעים שבדור ושישאר צדיק עד סוף ימיו.
ג. על הפירות שלא ירקבו ושלא יהרגוהו רשעים שבדור.
ד. שלא תתהפך התיבה ושלא תתקל בקרחונים וכד'.

7. ומכל החי את מי גם היה צריך להכניס לתיבה? (ברשי) . כי אתך ראיתי צדיק מדוע לא נאמר תמים כבתחילת הפרשה? (ברשי)
א. אפילו היתושים.
ב. אפילו השדים.
ג. אפילו דינוזאורים .
ד. אפילו חיידקים.

8. "כי אתך ראיתי צדיק" מדוע לא נאמר תמים כבתחילת הפרשה? (ברש"י)
א. . כי כבר נאמר בתחילת הפרשה.
ב. כיוון שירד נח מעט בתמימותו.
ג. שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו.
ד. די לו בצדקותו להכנס לתיבה.

9. "כי לימים עוד שבעה" מדוע עכב הקב"ה את המבול 7 ימים נוספים? (ברש"י)
א. נתן להם ארכה נוספת אולי יחזרו בתשובה
ב. אלו שבעת ימי אבלו של אדם הראשון
ג. אלו שבעת ימי אבלו של מתושלח שחס הקב"ה על כבודו.
ד. בזכות שבעת ימי המלואים של המשכן שעתידים להיות.

10. "ויעש נח" מה עשה? (פסוק ו' ברש"י)
א. סיים את בניין התיבה.
ב. סיים הכנסת החיות אל התיבה.
ג. שעשה נחת רוח.
ד. בא אל התיבה.

11. "בחדש השני" על איזה חודש מדובר? (ברש"י)
א. מרחשוון.
ב. אייר.
ג. אדר שני.
ד. מחלוקת, יש אומרים מרחשוון וי"א אייר.

12. "בעצם היום הזה" מה אמרו על נח, בני דורו? (ברש"י)
א. אשרי ילוד אשה שזכה למעלה כזו.
ב. אם רואים אנו אותו נכנס לתיבה אנו שוברין אותה והורגים אותו.
ג. הציעו לו עזרה בבניית התיבה.
ד. אמרו עליו שכנראה יצא מדעתו ועזבוהו לנפשו.

13. "ותרם מעל הארץ" כמה היתה התיבה משוקעת במים? (ברש"י)
א. יא' אמה.
ב. יג' אמה.
ג. 30 אמה.
ד. 55 אמה.

14. "אשר בחרבה" האם מתו גם הדגים שבים? (ברש"י)
א. . מתו.
ב. לא מתו.
ג. רשעים שבהם מתו, צדיקים חיו.
ד. קטנים מתו וגדולים נשארו בחיים.

15. "אך נח" באיזה ענין נאמר "הן צדיק בארץ ישולם"? (ברש"י)
א. שקיבל נח תשלום נאה בעולם הזה שניצל וניצלו בניו.
ב. שנטע כרם והיה לו לעסוק בנטיעה אחרת, ונשתכר ונתבזה
ג. שלא זכה להעמיד בן רביעי.
ד. שאחר מזונות הארי ונשכו.

16. "ויסכרו מעינת" כיצד ידענו שלא כל המעינות נסתמו? (ברש"י)
א. כשנפתחו כתוב תהום רבה, דהיינו גדולים וכשנסגרו כתוב תהום בלבד.
ב. כשנפתחו כתוב נבקעו בעבר דהיינו כולם וכשנסגרו כתוב ויסכרו לשון עתיד שלא כולם נסגרו.
ג. כשנפתחו כתוב מעינות מלא עם ו' וכשנסגרו כתוב חסר בלא ו' לומר שלא כולם נסגרו.
ד. כשנפתחו כתוב כל וכשנסתמו לא כתוב כל.

17. "עד יבשת המים" כתב רש"י מוכן היה העורב לשליחות אחרת. באיזו שליחות מדובר? (ברש"י)
א. בימי עיליש שאמר לו העורב לברוח (גיטין).
ב. בימי אליהו שהעורבים הביאו לו לחם.
ג. בימי אחאב היו העורבים מביאים לחם משולחנו של אחאב לשולחנו של עובדיה.
ד.

18. "בשבעה ועשרים" בכמה ימים יתרה שנת חמה על הלבנה? (ברש"י)
א. יא' יום.
ב. יג' יום.
ג. כד' יום.
ד. ל' יום.

19. "וחתכם" עוג מלך הבשן מת וסביבו כמאה עכברים, מה יש לעשות?
א. אין צריך לשמרו מהם.
ב. צריך לשמרו מהם.
ג. יש להמלט מהמקום פן יאכלו גם אותנו.
ד.

20. "ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש" מה פרוש פסוק זה? (ברש"י)
א. שאסור לאדם לשפוך דם עצמו או לחנוק עצמו.
ב. שאסור לאדם לשפוך דם אחר.
ג. מכאן שיש מצוה לתרום דם, ו"לנפשתיכם" פרושו נפשות של אחרים שהם כמותכם.
ד. מכאן שאסור לאדם להכות את עצמו ו"אך" לשון הכאה (ובהכאה דם נעלם).

21. "בענני ענן" באלו עננים מדובר? (ברש"י)
א. בענני מטר.
ב. כמין משל, כשיעלה במחשבה לפני הבורא להביא חשך ואבדון
ג. בענני כבוד.
ד.

22. "ויקח שם ויפת" כיצד למדנו ששם התאמץ במצות כיסוי ערות אביו יותר מיפת? (ברש"י)
א. שלמדנו כבר ששם היה צדיק יותר ומסתמא גם במצוה זו התאמץ יותר.
ב. שכתוב ויקח לשון יחיד.
ג. כשנח קם מיינו ברך את שם לפני יפת.
ד. קבלה היא למשה מסיני.

23. "ויקח שם ויפת" מצאצאיו של מי הוא, גוג? (ברש"י)
א. של שם.
ב. של יפת.
ג. של חם.
ד. אביו מחם ואימו משם

24. "ותירס" מי זו תירס? (ברש"י)
א. גרמניה.
ב. סין.
ג. פרס.
ד. לוב.

25. "מן הארץ" מי הוא שיצא מתוך האנשים שרצו לבנות את המגדל? (ברש"י)
א. נמרוד.
ב. ארפכשד.
ג. ארם.
ד. אשור.

26. "נפלגה" איזה נביא קרא שם בנו על שם העתיד? (ברש"י)
א. עבר.
ב. מתושלח.
ג. נח
ד. אברהם

27. "ודברים אחדים" לשם מה בנו דור הפלגה את המגדל? (ברש"י)
א. רצו להלחם בקב"ה.
ב. רצו לתמוך ברקיע שלא יתמוטט.
ג. רצו לבנות בית מגורים ענק מרוב אוכלוסים שהיו להם.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

28. "ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים" מדוע לא לקחו אבנים? (ברש"י)
א. אין הבדל בין לבנים לאבנים שלבנים הם גם כן אבנים.
ב. הלבנה חזקה הרבה יותר מאבן לכן בחרו בה.
ג. אין אבנים בבבל שהיא בקעה.
ד. ראיתי בספר ישן שהיו בהם נביאים שאמרו להם עתידים אתם לרוצץ אחד גולגולת חברו, אמרו החכמים שבהם נקח לבנים שקלות להשבר שהרי עדיף שישברו הלבנים מאשר הראשים וכן עשו.

29. "הן עם אחד" איזה דבר טוב היה באנשי דור הפלגה? (ברש"י)
א. רצו לתמוך את הרקיע שלא יתמוטט.
ב. נעשו עם אחד.
ג. היתה לכולם שפה אחת.
ד. תשובות ב' ג' נכונות.

30. "ויפץ ה' אתם משם" על מי נתקיים הפסוק שאמר שלמה "מגורת רשע היא תבואנו"? (ברש"י)
א. על דור המבול.
ב. על דור הפלגה.
ג. על נמרוד.
ד. על למך.

31. "ומשם הפיצם" כיצד למדנו שגדול השלום?
א. . שהיה צורך לעשות אות של קשת בשמיים בין מדת הדין ובין יושבי הארץ.
ב. שנתן את אימת הבריות על החיות.
ג. . שדור המבול על ידי שהיתה שנאה ביניהם נאבדו מן העולם ודור הפלגה שהיתה אחוה ביניהם אף על פי שפשטו ידם בעיקר לא נאבדו מן העולם.
ד.

32. איזה שם נוסף היה לשרה? (ברש"י)
א. צפנת.
ב. יסכה
ג. אשת אברם
ד. אשת חיל

33. "וימת תרח בחרן" מתי מת תרח? (ברש"י)
א. לאחר שיצא אברהם מחרן מת תרח מיד
ב. לאחר 20 שנה שיצא אברהם מחרן.
ג. לאחר 30 שנה שיצא אברהם מחרן.
ד. לאחר יותר משישים שנה שיצא אברהם מחרן.

34. "וימת תרח בחרן" על מי נאמר בפרשתנו שהוא מת אע"פ שהיה חי? (ברש"י)
א. על נמרוד.
ב. על תרח.
ג. על קין
ד. על למך.

35. "בחרן" עד מתי חרון אף של מקום?
א. עד משיח צדקנו.
ב. עד אברהם
ג. עד נח
ד. עד משה בנתינת התורה.