אונסא כמאן דעבד

From ויקישיבה
Revision as of 15:46, 16 December 2008 by Yeshivaorgil bot (talk | contribs) (הוספת הערות שוליים)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

אונס שמנע מן האדם מלקיים את תנאו, הרי זה כאילו קויים התנאי.יש אומרים ש"אונסא כמאן דעבד", ויש חולקים וסוברים ש"אונס כמאן דלא עבד".למשל: אדם שקידש אשה על תנאי שישאנה בתאריך מסויים, ואירע אונס ולא נשאה באותו תאריך. יש אומרים שמכיון שהאונס מנע את קיום התנאי, הרי זה כאילו קויים התנאי והאשה מקודשת; ויש אומרים שמכיון שלא קויים התנאי, אף על פי שהיה זה מאונס, אין האשה מקודשת[1]

הערות שוליים[edit]

  1. את טעם האומרים שאונסא כמאן דלא עבד, יש שהסבירו, "לפי ש'אונס רחמנא פטריה' אמרו, אבל 'אונס רחמנא חייביה' לשני לא אמרו, כי מה לו לזה ולאונסו של חברו, מכיון שהוא לא התחייב אלא באופן שחברו יקיים התנאי והרי לא קיים, ולכן אין האשה מחוייבת להיות קשורה לו בקידושין כשלא קיים תנאו" (ש"ך חו"מ סי' כ"א, ועיי"ש בקצות החושן ס"ק א'). ויש שהסבירו, "לפי שאונס רחמנא פטריה בלבד, אבל איננו כאילו נעשה המעשה בפועל, אלא 'כמאן דלא עבד', והאונס לא יחייבנו ולא יזכנו והרי הוא כמו שהיה קודם התנאי ואינה מקודשת" (ר"ן קדושין פ"ג).