Difference between revisions of "אלול"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (שוחזר מעריכה של Yeshivaorgil bot (שיחה) לעריכה האחרונה של אפרים)
Line 1: Line 1:
שם החודש השישי למניין חודשי השנה.
+
'''אלול''' הוא החודש האחרון בשנה מ[[תשרי]] והשישי מ[[ניסן]].
  
חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות. ימי חודש אלול הינם ימי רצון המיוחדים לעשיית תשובה. כידוע, שיבר משה את לוחות הברית, שניתנו לו בהר סיני, כאשר ירד מן ההר וחזה שבני ישראל סוגדים לעגל הזהב. מאורע זה התרחש בשבעה עשר בתמוז. בראש חודש אלול נצטווה משה לעלות בשנית ההרה כדי לקבל את לוחות הברית השניים, לאחר שהקב"ה נתרצה להפצרות משה למחול לעם ישראל על חטא כבד זה. גם שהות זו בהר, שהחלה בראש חודש אלול, ארכה ארבעים יום. היא נסתיימה איפוא בעשירי בתשרי, הוא יום הכיפורים, וביום זה: "ויאמר ה' סלחתי כדבריך". בני ישראל נהגו בכל אותם הימים בצום ובתענית עד שביום הכיפורים סלח להם ה'. ימים אלו שתחילתם בראש חודש אלול נקבעו לדורות כימי רצון ורחמים. ימים אלו משמשים כהכנה לעשרת ימי תשובה, שהינם ימי דין ומשפט. מרבים בהם במעשים טובים, במתן צדקה ובעריכת חשבון הנפש.
+
חודש אלול תמיד בן 29 יום.
  
רמזים שונים מצויים באותיות המילה "אלול". בשם האר"י ז"ל מובא שאלול מרומז בפסוק: "ואשר לא צדה והאלקים '''א'''ינה '''ל'''ידו '''ו'''שמתי '''ל'''ך מקום אשר ינוס שמה" {{מקור|(שמות כא, יג)}}. פסוק זה עוסק בפרשת ערי מקלט שאליהן נמלטים ההורגים בשוגג. בפסוק מצוי רמז שאלול הוא עת רצון ושה' מקבל את תשובתם של השבים, וכן רמוז בו שגם על החטאים שנעשו בשגגה יש לחזור בתשובה.
 
  
שלוש דרכים, מונים מקורותינו, יש בהן כדי להעביר את רוע הגזירה: תשובה, תפילה וצדקה. שלוש דרכים אלו נרמזו בראשי התיבות של חודש אלול: "תשובה" -  "ומל ה' אלקיך '''א'''ת '''ל'''בבך '''ו'''את '''ל'''בב זרעך"; "תפילה" -  "'''א'''ני '''ל'''דודי '''ו'''דודי '''ל'''י"; "צדקה" - "ומשלוח מנות '''א'''יש '''ל'''רעהו '''ו'''מתנות '''ל'''אביונים".
+
== מנהגי החודש ==
  
בני עדות המזרח משכימים לקום מידי בוקר לאמירת סליחות מיד לאחר ראש חודש אלול. בני אשכנז משכימים לאמירת סליחות החל ממוצאי שבת שלפני ראש השנה, אם ראש השנה חל ביום ה'~ או בשבת. כאשר ראש השנה חל בימים ב' או ג' ואין ממוצאי שבת עד ראש השנה לפחות ארבעה ימים, מתחילים לומר סליחות במוצאי שבת, שבוע קודם לכן.
+
=== סליחות ===
 +
הספרדים והתימנים נוהגים לקום באשמורת ולומר [[סליחות]] החל מב' אלול, מפני שמשה עלה להר סיני לקבל [[לוחות הברית|לוחות]] שניים בתאריך זה (40 יום לפני יום הכיפורים).
  
החל בראש חודש אלול וכלה ב"שמיני עצרת", מוסיפים לאחר תפילת שחרית את מזמור כ"ז מתהלים: "לדוד ה' אורי וישעי". ישנן קהילות בהן נוהגים לומר מזמור זה גם לפני או אחרי תפילת ערבית.
+
האשכנזים מתחילים לומר סליחות החל ממוצאי שבת הקרובה ל[[ראש השנה]], אלא אם חל ראש השנה בימים שני או שלישי, שבמקרה זה מתחילים במוצאי שבת של השבוע הקודם, מפני שהסליחות הם כדי לבקר את האדם מכל מום לקראת ה[[ימים הנוראים]], והדין הוא שיש לבקר את הבהמה המועמדת לקרבן 4 ימים לפני ההקרבה.
  
מזמור זה עוסק באמונה ובבטחון בישועת ה' ורמוזים בו ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, כמובא במדרש שוחר טוב: "ה' אורי" - בראש השנה, "וישעי" - ביום הכיפורים, "כי יצפנני בסכה" - רמז לסוכות.
+
=== לדוד ה' ===
 +
האשכנזים מתחילים להוסיף אחרי התפילה את מזמור כ"ז ב[[תהילים]] - "לדוד ה' אורי וישעי", לאחר תקיעה ב[[שופר]] תשר"ת.
  
יש נוהגים לתקוע בשופר במשך חודש אלול לאחר תפילת שחרית, ויש נוהגים לתקוע בעת אמירת שלוש עשרה מידות שבסליחות. בכוחו של השופר להחריד את לב השומעים ולעוררם לחזרה בתשובה, כמאמר הנביא עמוס: "היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו".
+
=== מנהגים נוספים ===
 +
ב[[חסידות]] נחגג יום ח"י אלול כיום הולדת [[הבעל שם טוב|הבעש"ט]] וב[[חב"ד]] אף כיום הולדת מייסד חסידות חב"ד, [[ר' שניאור זלמד מלאדי]] - בעל [[התניא]] (המכונה גם האדמו"ר הזקן"), ע"י [[התוועדות|התוועדיות]].
  
 +
== "זמן אלול" ==
  
[[קטגוריה:תורנית מרוכזת]]
+
"זמן אלול" הוא תקופת הלימוד הראשונה ב[[ישיבה|ישיבות]], המתחיל מ[[ראש חודש]] אלול עד מוצאי [[יום כיפור]].
 +
 
 +
 
 +
[[קטגוריה:חודשי השנה]]

Revision as of 16:02, 23 December 2008

אלול הוא החודש האחרון בשנה מתשרי והשישי מניסן.

חודש אלול תמיד בן 29 יום.


מנהגי החודש

סליחות

הספרדים והתימנים נוהגים לקום באשמורת ולומר סליחות החל מב' אלול, מפני שמשה עלה להר סיני לקבל לוחות שניים בתאריך זה (40 יום לפני יום הכיפורים).

האשכנזים מתחילים לומר סליחות החל ממוצאי שבת הקרובה לראש השנה, אלא אם חל ראש השנה בימים שני או שלישי, שבמקרה זה מתחילים במוצאי שבת של השבוע הקודם, מפני שהסליחות הם כדי לבקר את האדם מכל מום לקראת הימים הנוראים, והדין הוא שיש לבקר את הבהמה המועמדת לקרבן 4 ימים לפני ההקרבה.

לדוד ה'

האשכנזים מתחילים להוסיף אחרי התפילה את מזמור כ"ז בתהילים - "לדוד ה' אורי וישעי", לאחר תקיעה בשופר תשר"ת.

מנהגים נוספים

בחסידות נחגג יום ח"י אלול כיום הולדת הבעש"ט ובחב"ד אף כיום הולדת מייסד חסידות חב"ד, ר' שניאור זלמד מלאדי - בעל התניא (המכונה גם האדמו"ר הזקן"), ע"י התוועדיות.

"זמן אלול"

"זמן אלול" הוא תקופת הלימוד הראשונה בישיבות, המתחיל מראש חודש אלול עד מוצאי יום כיפור.