Difference between revisions of "אמוראים"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m
 
(18 intermediate revisions by 9 users not shown)
Line 1: Line 1:
חכמי ישראל שחיו בארץ ישראל ובבבל במשך שבעה דורות, בין השנים ג'תקפ"ה-ד'ר"ס 225-500 וערכו את התלמוד הבבלי ואת התלמוד הירושלמי. בערך זה נסדר בקצרה את תקופתם על פי החלוקה לשבעה דורות: באלו שנים חי כל דור, אלו אמוראים חיו בארץ ישראל ואלו בבבל, ואלו מאורעות קרו לעם ישראל בכל אחד מהדורות הללו.
+
'''האמוראים''' הם חכמי ישראל שחיו בארץ ישראל ובבבל במשך שבעה דורות, בין השנים ג'תקפ"ה-ד'ר"ס לבה"ע (225-500 לסה"נ) וערכו את התלמוד הבבלי ואת התלמוד הירושלמי. בערך זה נסדר בקצרה את תקופתם על פי החלוקה לשבעה דורות: באלו שנים חי כל דור, אלו אמוראים חיו בארץ ישראל ואלו בבבל, ואלו מאורעות קרו לעם ישראל בכל אחד מהדורות הללו.
  
הבאנו בערך זה רק את האמוראים המפורסמים יותר, בנוסף להם יש עוד מאות של אמוראים שאינם מפורסמים, והוזכרו בתלמודים.
+
 
 +
==כללי==
 
   
 
   
 +
@ סוגריים על חלק משם החכם מורות שהוא נקרא לפעמים בלי חלק זה של שמו, לדוגמא: רבי שמעון (בן יוחאי) - נקרא גם סתם "רבי שמעון".
 +
@ אות בסוגריים אחרי שם החכם מורה את מספרו הסידורי, לדוגמא: רב כהנא (ב) - הוא רב כהנא השני.
 +
@ כמעט כל חכם למד מכל חכמי הדור שלפניו ולימד את כל חכמי הדור שלאחריו.
 +
@ התאריכים מופיעים באותיות לבריאת העולם ובמספרים לתאריך הלועזי (לנוחות), לדוגמא: ג'תתכח 68.
 +
@ שנת סיום כל דור (ותחילת הדור הבא) נקבעה לפי השנה בה, לערך, נפטרו החכמים המפורסמים שבאותו הדור.
 +
@ יש להעיר שבכל העניינים הללו ישנן גירסאות שונות - בין בשמות החכמים, בין בתאריכים ובין במאורעות.
 +
@ לפעמים חכמים שונים נקראים באותו שם, לדוגמא: רבי עקיבה - היה גם אמורא בשם זה.
 +
@ לפעמים יש שמות שונים לאותו החכם, לדוגמא: אבדומא, אבדומה, אבדימא ואבדימי - הם אותו החכם.
 +
@ המקומות שבטבלה נקבעו לפי עירו העיקרית של החכם, אך חכמים רבים בקרו בכמה מקומות וכן עברו ממקום למקום.
 +
@ הבאנו בערך זה רק את האמוראים המפורסמים יותר, בנוסף להם יש עוד מאות של אמוראים שאינם מפורסמים, והוזכרו בתלמודים.
 +
 +
 +
==דור ראשון==
 +
'''שנים:''' ג'תתקפה-ד'כ 225-260
 +
 +
===בארץ ישראל===
 +
[[רבי אפס]], [[רבן גמליאל (בן רבי)]], [[רבי חנינא (בר חמא)]], [[רבי חייא]], [[בר קפרא]], [[רבי יהושע בן לוי]], [[רבי ינאי]], [[רבי חזקיה ברבי חייא]].
  
==אמוראים דור 1==
+
===בבבל===
'''השנים:''' ג'תתקפה-ד'כ 225-260
 
===ארץ ישראל===
 
רבי אפס, רבן גמליאל (בן רבי), רבי חנינא (בר חמא), רבי חייא, בר קפרא, רבי יהושע בן לוי, רבי ינאי, רבי חזקיה ברבי חייא.
 
===בבל===
 
 
רב (בא מארץ ישראל, בן אחיו ובן אחותו של רבי חייא), שמואל, אבוה דשמואל, רב שילא, קרנא, רב יחזקאל, רב מנשיא, רב לוי, רב חנן מנהרדעא, רב אדא בר אהבה, רבה בר אבוה, מר עוקבא (ריש גלותא), רב כהנא (א), רב אסי דהוצל, לוי.
 
רב (בא מארץ ישראל, בן אחיו ובן אחותו של רבי חייא), שמואל, אבוה דשמואל, רב שילא, קרנא, רב יחזקאל, רב מנשיא, רב לוי, רב חנן מנהרדעא, רב אדא בר אהבה, רבה בר אבוה, מר עוקבא (ריש גלותא), רב כהנא (א), רב אסי דהוצל, לוי.
===מאורעות===
+
 
 +
===מאורעות עם ישראל===
 
פפא בר נצר מחריב את נהרדעא (ד'יט 259).
 
פפא בר נצר מחריב את נהרדעא (ד'יט 259).
  
Line 17: Line 32:
 
החברים (בית ססן) כובשים את בבל מהפרתים (ג'תתקפו 226).
 
החברים (בית ססן) כובשים את בבל מהפרתים (ג'תתקפו 226).
  
==אמוראים דור 2==
+
==דור שני==
'''השנים:''' ד'כ-ד'נ 260-290
+
'''שנים:''' ד'כ-ד'נ 260-290
===ארץ ישראל===
+
 
רבי יוחנן (מסדר את התלמוד הירושלמי), ריש לקיש (בעל אחותו של רבי יוחנן), רבי יהודה נשיאה, רבי הושעיא, רבי יוסי בר חנינא, רבי שמלאי, רבי שמעון בן פזי (רבי סימון), רבי שמואל בר נחמן, רבי אליא.
+
===בארץ ישראל===
===בבל===
+
[[רבי יוחנן]] (מסדר את התלמוד הירושלמי), [[ריש לקיש]] (בעל אחותו של רבי יוחנן), רבי יהודה נשיאה, רבי הושעיא, רבי יוסי בר חנינא, רבי שמלאי, רבי שמעון בן פזי (רבי סימון), רבי שמואל בר נחמן, רבי אליא.
רב יהודה (בר יחזקאל), רב נחמן, רב חסדא, רב הונא, רב המנונא, חייא בר רב, רב ירמיה בר אבא, רב הונא בריה דרב ירמיה בר אבא, רב עינא, רב מתנה, רבה בר אבוה, רב חייא בר יוסף, רב חייא בר אשי.
+
 
===מאורעות===
+
===בבבל===
 +
[[רב יהודה]] (בר יחזקאל), [[רב נחמן]] בר יעקב (חתנא דבי ריש גלותא, לפי התוספות, <makor>בבלי גיטין לא ע"ב)</makor>, [[רב חסדא]], [[רב הונא]], רב המנונא, חייא בר רב, רב ירמיה בר אבא, רב הונא בריה דרב ירמיה בר אבא, רב עינא, רב מתנה, רבה בר אבוה, רב חייא בר יוסף, רב חייא בר אשי.
 +
 
 +
===מאורעות עם ישראל===
 
רב יהודה (בר יחזקאל) מעביר את הישיבה מנהרדעא לפומבדיתא אחרי חורבן נהרדעא (ד'כב 262).
 
רב יהודה (בר יחזקאל) מעביר את הישיבה מנהרדעא לפומבדיתא אחרי חורבן נהרדעא (ד'כב 262).
  
==אמוראים דור 3==
+
==דור שלישי==
'''השנים:''' ד'נ-ד'פ 290-320
+
'''שנים:''' ד'נ-ד'פ 290-320
===ארץ ישראל===
+
 
רבי אמי, רבי אסי, רבי זירא, רבי אבהו, רבי אליעזר (בן פדת), רבי אחא בר יצחק, רב הונא רבא, רבי ירמיה, רבי אבא בר ממל, רבי יצחק נפחא, עולא, רבי חייא בר אבא, רבי יעקב בר אידי, רבי חייא בר רב, רבי אבא דמן עכו, רבי אבדימי דמן חיפה, רבי יצחק בר נחמן.
+
===בארץ ישראל===
===בבל===
+
[[רבי אמי]], [[רבי אסי]], [[רבי זירא]], [[רבי אבהו]], רבי אלעזר (בן פדת), רבי אחא בר יצחק, רב הונא רבא, רבי ירמיה, רבי אבא בר ממל, רבי יצחק נפחא, עולא, רבי חייא בר אבא, רבי יעקב בר אידי, רבי חייא בר רב, רבי אבא דמן עכו, רבי אבדימי דמן חיפה, רבי יצחק בר נחמן.
רבה, רב יוסף (בר חייא), רב ששת, רב עמרם , רב נחמן בר יעקב (ריש גלותא), רב הונא בר חייא, רבה בר רב הונא, רב יצחק בריה דרב יהודה, רב יוסף בר חמא, מר זוטרא בריה דרב נחמן, רב אחא בר יעקב.
+
 
===מאורעות===
+
===בבבל===
 +
[[רבה]], [[רב יוסף]] (בר חייא), [[רב ששת]], רב עמרם, רב הונא בר חייא, רבה בר רב הונא, רב יצחק בריה דרב יהודה, רב יוסף בר חמא, מר זוטרא בריה דרב נחמן, רב אחא בר יעקב.
 +
 
 +
===מאורעות עם ישראל===
 
מוציאים את הכותים מכלל ישראל.
 
מוציאים את הכותים מכלל ישראל.
  
==אמוראים דור 4==
+
==דור רביעי==
'''השנים:''' ד'פ-ד'קכ 320-360
+
'''שנים:''' ד'פ-ד'קכ 320-360
===ארץ ישראל===
+
 
 +
===בארץ ישראל===
 
רבי יעקב בר אחא, רבי אבדימי דציפורין, רבי יוסי, רבי חגי, רבי יונה, רבי יוסי ברבי בון, אבימי בריה דרבי אבהו, רבי יודן אבוי דרבי מתניה, רבי יצחק בן אלעזר, רבי אחא.
 
רבי יעקב בר אחא, רבי אבדימי דציפורין, רבי יוסי, רבי חגי, רבי יונה, רבי יוסי ברבי בון, אבימי בריה דרבי אבהו, רבי יודן אבוי דרבי מתניה, רבי יצחק בן אלעזר, רבי אחא.
===בבל===
+
 
אביי (בן אחיו של רבה), רבא (חתנו של רב חסדא), רב נחמן בר יצחק, מר זוטרא , רב דימי מנהרדעא, רב זביד מנהרדעא, רב פפא בר שמואל, רב יצחק אבדימי, רב מתנה, רב אחא בריה דרב איקא, רב אידי בר אבין, רבה בר עולא.
+
===בבבל===
===מאורעות===
+
[[אביי]] (בן אחיו של רבה), [[רבא]] (חתנו של רב חסדא), [[רב נחמן בר יצחק]] (חתנא דבי ריש גלותא, לפי רש"י, גיטין לא ע"ב), מר זוטרא , רב דימי מנהרדעא, רב זביד מנהרדעא, רב פפא בר שמואל, רב יצחק אבדימי, רב מתנה, רב אחא בריה דרב איקא, רב אידי בר אבין, רבה בר עולא.
 +
 
 +
===מאורעות עם ישראל===
 
מרד ציפורי וחורבנה (ד'קיא 351).
 
מרד ציפורי וחורבנה (ד'קיא 351).
  
Line 48: Line 72:
 
הלל מתקן את סדר העיבור (ד'קיח 358).
 
הלל מתקן את סדר העיבור (ד'קיח 358).
  
==אמוראים דור 5==
+
==דור חמישי==
'''השנים:''' ד'קכ-ד'קס 360-400
+
'''שנים:''' ד'קכ-ד'קס 360-400
===ארץ ישראל===
+
 
 +
===בארץ ישראל===
 
רבי מנא (דציפורין), רבי חייא דציפורין, רבי פנחס בר חמא, רבי תנחום בר אבא, רבי מתניה, רבי שמעון ברבי יוסי בר בון, רבי אושעיא בר שמאי, רבי פנחס בר חמא, רבי יוסי (בר אבין).
 
רבי מנא (דציפורין), רבי חייא דציפורין, רבי פנחס בר חמא, רבי תנחום בר אבא, רבי מתניה, רבי שמעון ברבי יוסי בר בון, רבי אושעיא בר שמאי, רבי פנחס בר חמא, רבי יוסי (בר אבין).
===בבל===
 
רב פפא (בר חנן), רב זביד, רב משרשיא, רב הונא בריה דרב יהושע, רב חמא מנהרדעא, רב שימי מנהרדעא, רב ביבי בר אביי, רב אחא בר הונא, רב מרי, רב אידי בר מתנה, רב הונא בר מנוח, רב שישא בריה דרב אידי, רב כהנא (ב).
 
  
==אמוראים דור 6==
+
===בבבל===
'''השנים:''' ד'קס-ד'ר 400-440
+
[[רב פפא]] (בר חנן), [[רב זביד]], רב משרשיא, רב הונא בריה דרב יהושע, רב חמא מנהרדעא, רב שימי מנהרדעא, רב ביבי בר אביי, רב אחא בר הונא, רב מרי, רב אידי בר מתנה, רב הונא בר מנוח, רב שישא בריה דרב אידי, רב כהנא (ב).
===ארץ ישראל===
+
 
 +
==דור שישי==
 +
'''שנים:''' ד'קס-ד'ר 400-440
 +
 
 +
===בארץ ישראל===
 
רבי חנינא דציפורין.
 
רבי חנינא דציפורין.
===בבל===
+
 
רב אשי (מסדר עם רבינא ב את התלמוד הבבלי), רבינא (א), מר זוטרא, רב אחא בריה דרבא, מרימר, אמימר, רפרם (א, בר פפא), רב כהנא (ג), רב גביה מבי כתיל, מר זוטרא בריה דרב מרי.
+
===בבבל===
===מאורעות===
+
[[רב אשי]] (מסדר עם רבינא ב את התלמוד הבבלי), רבינא (א), מר זוטרא, רב אחא בריה דרבא, מרימר, אמימר, רפרם (א, בר פפא), רב כהנא (ג), רב גביה מבי כתיל, מר זוטרא בריה דרב מרי.
 +
 
 +
===מאורעות עם ישראל===
 
גברו הגזירות בארץ ישראל ורבים מהאמוראים ירדו לבבל.
 
גברו הגזירות בארץ ישראל ורבים מהאמוראים ירדו לבבל.
  
Line 68: Line 97:
 
ביטול הנשיאות (ד'קפט 429).
 
ביטול הנשיאות (ד'קפט 429).
  
==אמוראים דור 7==
+
==דור שביעי==
'''השנים:''' ד'ר-ד'רס 440-500
+
'''שנים:''' ד'ר-ד'רס 440-500
===בבל===
+
 
מר בר רב אשי, רב אידי בר אבין, רב נחמן בר רב הונא, רבה תוספאה, רבינא (ב, בר הונא), רב אדא בר מניומי, רפרם (ב), רב רחומי, רב סמא בריה דרבא, רבי יוסי.
+
===בבבל===
===מאורעות===
+
[[מר בר רב אשי]], [[רב אידי בר אבין]], רב נחמן בר רב הונא, [[רבה תוספאה]], [[רבינא]] (ב, בר הונא), [[רב אדא בר מניומי]], [[רפרם]] (ב), [[רב רחומי]], רב סמא בריה דרבא, רבי יוסי, [[מר בריה דרבינא]].
 +
 
 +
===מאורעות עם ישראל===
 
חתימת התלמוד הבבלי (ד'רפה 525).
 
חתימת התלמוד הבבלי (ד'רפה 525).
  
[[קטגוריה:עם ישראל]]
+
==ראו גם==
[[קטגוריה:גדולי ישראל]]
+
* [[תנאים]]
 +
* [[תנאים ואמוראים - סידור אלפבתי]]
 +
 
 +
{{סדרה|הקודם=[[תנאים]]|הבא=[[סבוראים]]|רשימה=השתלשלות התורה שבעל פה}}
 +
 
 +
[[קטגוריה:אמוראים|*]]
 +
[[קטגוריה:השתלשלות התורה]]

Latest revision as of 11:54, 31 May 2012

האמוראים הם חכמי ישראל שחיו בארץ ישראל ובבבל במשך שבעה דורות, בין השנים ג'תקפ"ה-ד'ר"ס לבה"ע (225-500 לסה"נ) וערכו את התלמוד הבבלי ואת התלמוד הירושלמי. בערך זה נסדר בקצרה את תקופתם על פי החלוקה לשבעה דורות: באלו שנים חי כל דור, אלו אמוראים חיו בארץ ישראל ואלו בבבל, ואלו מאורעות קרו לעם ישראל בכל אחד מהדורות הללו.


כללי[edit]

  1. סוגריים על חלק משם החכם מורות שהוא נקרא לפעמים בלי חלק זה של שמו, לדוגמא: רבי שמעון (בן יוחאי) - נקרא גם סתם "רבי שמעון".
  2. אות בסוגריים אחרי שם החכם מורה את מספרו הסידורי, לדוגמא: רב כהנא (ב) - הוא רב כהנא השני.
  3. כמעט כל חכם למד מכל חכמי הדור שלפניו ולימד את כל חכמי הדור שלאחריו.
  4. התאריכים מופיעים באותיות לבריאת העולם ובמספרים לתאריך הלועזי (לנוחות), לדוגמא: ג'תתכח 68.
  5. שנת סיום כל דור (ותחילת הדור הבא) נקבעה לפי השנה בה, לערך, נפטרו החכמים המפורסמים שבאותו הדור.
  6. יש להעיר שבכל העניינים הללו ישנן גירסאות שונות - בין בשמות החכמים, בין בתאריכים ובין במאורעות.
  7. לפעמים חכמים שונים נקראים באותו שם, לדוגמא: רבי עקיבה - היה גם אמורא בשם זה.
  8. לפעמים יש שמות שונים לאותו החכם, לדוגמא: אבדומא, אבדומה, אבדימא ואבדימי - הם אותו החכם.
  9. המקומות שבטבלה נקבעו לפי עירו העיקרית של החכם, אך חכמים רבים בקרו בכמה מקומות וכן עברו ממקום למקום.
  10. הבאנו בערך זה רק את האמוראים המפורסמים יותר, בנוסף להם יש עוד מאות של אמוראים שאינם מפורסמים, והוזכרו בתלמודים.

דור ראשון[edit]

שנים: ג'תתקפה-ד'כ 225-260

בארץ ישראל[edit]

רבי אפס, רבן גמליאל (בן רבי), רבי חנינא (בר חמא), רבי חייא, בר קפרא, רבי יהושע בן לוי, רבי ינאי, רבי חזקיה ברבי חייא.

בבבל[edit]

רב (בא מארץ ישראל, בן אחיו ובן אחותו של רבי חייא), שמואל, אבוה דשמואל, רב שילא, קרנא, רב יחזקאל, רב מנשיא, רב לוי, רב חנן מנהרדעא, רב אדא בר אהבה, רבה בר אבוה, מר עוקבא (ריש גלותא), רב כהנא (א), רב אסי דהוצל, לוי.

מאורעות עם ישראל[edit]

פפא בר נצר מחריב את נהרדעא (ד'יט 259).

שבור (א, בבל).

החברים (בית ססן) כובשים את בבל מהפרתים (ג'תתקפו 226).

דור שני[edit]

שנים: ד'כ-ד'נ 260-290

בארץ ישראל[edit]

רבי יוחנן (מסדר את התלמוד הירושלמי), ריש לקיש (בעל אחותו של רבי יוחנן), רבי יהודה נשיאה, רבי הושעיא, רבי יוסי בר חנינא, רבי שמלאי, רבי שמעון בן פזי (רבי סימון), רבי שמואל בר נחמן, רבי אליא.

בבבל[edit]

רב יהודה (בר יחזקאל), רב נחמן בר יעקב (חתנא דבי ריש גלותא, לפי התוספות, בבלי גיטין לא ע"ב), רב חסדא, רב הונא, רב המנונא, חייא בר רב, רב ירמיה בר אבא, רב הונא בריה דרב ירמיה בר אבא, רב עינא, רב מתנה, רבה בר אבוה, רב חייא בר יוסף, רב חייא בר אשי.

מאורעות עם ישראל[edit]

רב יהודה (בר יחזקאל) מעביר את הישיבה מנהרדעא לפומבדיתא אחרי חורבן נהרדעא (ד'כב 262).

דור שלישי[edit]

שנים: ד'נ-ד'פ 290-320

בארץ ישראל[edit]

רבי אמי, רבי אסי, רבי זירא, רבי אבהו, רבי אלעזר (בן פדת), רבי אחא בר יצחק, רב הונא רבא, רבי ירמיה, רבי אבא בר ממל, רבי יצחק נפחא, עולא, רבי חייא בר אבא, רבי יעקב בר אידי, רבי חייא בר רב, רבי אבא דמן עכו, רבי אבדימי דמן חיפה, רבי יצחק בר נחמן.

בבבל[edit]

רבה, רב יוסף (בר חייא), רב ששת, רב עמרם, רב הונא בר חייא, רבה בר רב הונא, רב יצחק בריה דרב יהודה, רב יוסף בר חמא, מר זוטרא בריה דרב נחמן, רב אחא בר יעקב.

מאורעות עם ישראל[edit]

מוציאים את הכותים מכלל ישראל.

דור רביעי[edit]

שנים: ד'פ-ד'קכ 320-360

בארץ ישראל[edit]

רבי יעקב בר אחא, רבי אבדימי דציפורין, רבי יוסי, רבי חגי, רבי יונה, רבי יוסי ברבי בון, אבימי בריה דרבי אבהו, רבי יודן אבוי דרבי מתניה, רבי יצחק בן אלעזר, רבי אחא.

בבבל[edit]

אביי (בן אחיו של רבה), רבא (חתנו של רב חסדא), רב נחמן בר יצחק (חתנא דבי ריש גלותא, לפי רש"י, גיטין לא ע"ב), מר זוטרא , רב דימי מנהרדעא, רב זביד מנהרדעא, רב פפא בר שמואל, רב יצחק אבדימי, רב מתנה, רב אחא בריה דרב איקא, רב אידי בר אבין, רבה בר עולא.

מאורעות עם ישראל[edit]

מרד ציפורי וחורבנה (ד'קיא 351).

ביטול הסנהדרין בארץ ישראל.

הלל מתקן את סדר העיבור (ד'קיח 358).

דור חמישי[edit]

שנים: ד'קכ-ד'קס 360-400

בארץ ישראל[edit]

רבי מנא (דציפורין), רבי חייא דציפורין, רבי פנחס בר חמא, רבי תנחום בר אבא, רבי מתניה, רבי שמעון ברבי יוסי בר בון, רבי אושעיא בר שמאי, רבי פנחס בר חמא, רבי יוסי (בר אבין).

בבבל[edit]

רב פפא (בר חנן), רב זביד, רב משרשיא, רב הונא בריה דרב יהושע, רב חמא מנהרדעא, רב שימי מנהרדעא, רב ביבי בר אביי, רב אחא בר הונא, רב מרי, רב אידי בר מתנה, רב הונא בר מנוח, רב שישא בריה דרב אידי, רב כהנא (ב).

דור שישי[edit]

שנים: ד'קס-ד'ר 400-440

בארץ ישראל[edit]

רבי חנינא דציפורין.

בבבל[edit]

רב אשי (מסדר עם רבינא ב את התלמוד הבבלי), רבינא (א), מר זוטרא, רב אחא בריה דרבא, מרימר, אמימר, רפרם (א, בר פפא), רב כהנא (ג), רב גביה מבי כתיל, מר זוטרא בריה דרב מרי.

מאורעות עם ישראל[edit]

גברו הגזירות בארץ ישראל ורבים מהאמוראים ירדו לבבל.

חתימת התלמוד הירושלמי (ד'קס 400).

ביטול הנשיאות (ד'קפט 429).

דור שביעי[edit]

שנים: ד'ר-ד'רס 440-500

בבבל[edit]

מר בר רב אשי, רב אידי בר אבין, רב נחמן בר רב הונא, רבה תוספאה, רבינא (ב, בר הונא), רב אדא בר מניומי, רפרם (ב), רב רחומי, רב סמא בריה דרבא, רבי יוסי, מר בריה דרבינא.

מאורעות עם ישראל[edit]

חתימת התלמוד הבבלי (ד'רפה 525).

ראו גם[edit]

הקודם:
תנאים
השתלשלות התורה שבעל פה הבא:
סבוראים