ברכות קריאת שמע

From ויקישיבה
Revision as of 15:12, 11 December 2008 by Yeshivaorgil bot (talk | contribs) (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
Jump to navigation Jump to search

הברכות שלפני ואחרי קריאת שמע של שחרית ושל ערבית.


הקורא קריאת שמע מברך לפניה ולאחריה שבע ברכות: בשחרית מברך שתים לפניה ואחת לאחריה, ובערבית מברך שתים לפניה ושתים לאחריה. חכמים סמכו שבע ברכות אלו על הכתוב (תהלים קיט, קסד): "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך" (ירושלמי ברכות), ומפרש רש"י: "על משפטי צדקך" - על קריאת שמע שהיא דברי תורה (רש"י תהלים שם), ויש מפרשים, שבשלש הפרשיות של קריאת שמע כתובים שבעה משפטי צדקך, והיינו שבע מצוות: תפילין של יד, תפילין של ראש, מזוזה וארבע ציציות, ולכן תיקנו שבע ברכות לפני קריאת שמע ולאחריה להלל לה' בשבע ברכות על שבע המצוות (ב"ח סימן רלו).


ברכות אלו, אינן ברכות של קריאת שמע ממש ואינן דומות לשאר ברכות המצוות, שהרי אין מברכים "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לקרוא את שמע" כדרך שמברכים על קריאת התורה ועל קריאת המגילה; אלא עיקרן של ברכות אלו לעצמן ניתקנו, ברכת "יוצר אור" על מציאות היום והאור, ברכת "אהבה" על חיוב לימוד התורה, וכן כולם. ומאחר שניתקנו קבעו אותן לפני קריאת שמע ולאחריה, והן פוטרות מלברך "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לקרוא את שמע".


בירושלמי מובא: כל המקיים "שבע ביום הללתיך" כאילו קיים "והגית בו יום ולילה"; ומטעם זה - כפי שמבואר שם - קבעו חכמים שלש ברכות בבוקר וארבע בערב, לפי שכתוב "והגית בו יומם ולילה" - שתהא הגיית היום והלילה שווה, כלומר הואיל ונהגו בימיהם שלא לקרוא פרשת ציצית בלילה, לכן קבעו בקריאת שמע בערב ארבע ברכות, שיהא סך כל הפרשיות והברכות בלילה - שש - כסך כל הפרשיות והברכות ביום. ויש אומרים, לפי שהערב קודם לבוקר לכן קבעו ארבע הברכות, שהן הרוב, בקריאת שמע של ערבית, שזריזין מקדימים למצוות.