ההיא אבוורנקא דהוה ליה לריש גלותא בבוסתניה

From ויקישיבה
Revision as of 20:06, 5 August 2018 by Shyk (talk | contribs) (יצירת דף עם התוכן "מעשה שמובא בתלמוד בבלי מסכת עירובין דף כה עמוד ב, בהקשר של קרפף שלא הוקף לדירה. ==מקור...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מעשה שמובא בתלמוד בבלי מסכת עירובין דף כה עמוד ב, בהקשר של קרפף שלא הוקף לדירה.

מקור המעשה[edit]

"ההיא אבוורנקא דהוה ליה לריש גלותא בבוסתניה אמר ליה לרב הונא בר חיננא ליעביד מר תקנתא דלמחר נאכול נהמא התם אזל עבד קנה קנה פחות משלשה אזל רבא שלפינהו אזל רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע נקטינהו מבתריה למחר איתיביה רבינא לרבא עיר חדשה מודדין לה מישיבתה וישנה מחומתה איזו היא חדשה ואיזו היא ישנה חדשה שהוקפה ולבסוף ישבה ישנה ישבה ולבסוף הוקפה והאי נמי כהוקפה ולבסוף ישבה דמי אמר ליה רב פפא לרבא והאמר רב אסי מחיצות אדרכלין לא שמה מחיצה אלמא כיון דלצניעותא עבידא לה לא הויא מחיצה הכא נמי כיון דלצניעותא עבידא לא הויא מחיצה ואמר רב הונא בריה דרב יהושע לרבא והאמר רב הונא מחיצה העשויה לנחת לא שמה מחיצה דהא רבה בר אבוה מערב לה לכולה מחוזא ערסייתא ערסייתא משום פירא דבי תורי והא פירא דבי תורי כמחיצה העשויה לנחת דמיא קרי עלייהו ריש גלותא חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו".

ראה עוד[edit]