Difference between revisions of "הרב שלמה זלמן אויערבאך"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
 
ראש [[ישיבת קול תורה]], מחשובי הפוסקים בדורנו.  
 
ראש [[ישיבת קול תורה]], מחשובי הפוסקים בדורנו.  
  
הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל היה מגדולי הפוסקים בדור האחרון. רבי שלמה זלמן היה ראש ישיבת "קול תורה" בעיה"ק ירושלים ת"ו. הרב חיבר מספר ספרים, ביניהם - קונטרס "מאורי אש" על הלכות חשמל בשבת; שו"ת מנחת שלמה. כמו כן יצאה לאור סדרת ספרים "הליכות שלמה" הלכות ע"פ דעתו של רבי שלמה זלמן זצ"ל.
+
הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל היה מגדולי הפוסקים בדור האחרון. רבי שלמה זלמן היה ראש [[ישיבת קול תורה]] בעיה"ק [[ירושלים]] ת"ו. הרב חיבר מספר ספרים, ביניהם - קונטרס "מאורי אש" על הלכות חשמל בשבת; "מעדני ארץ" על מצוות התלויות בארץ, ובפרט על שביעית; ושו"ת מנחת שלמה. כמו כן יצאה לאור סדרת ספרים "הליכות שלמה" הלכות ע"פ דעתו של רבי שלמה זלמן זצ"ל.
  
רבי שלמה זלמן הוא אביהם של הרבנים שיבלטו"א הגאון רבי עזריאל אויערבך שליט"א, הגאון רבי שמואל אויערבך שליט"א, הגאון רבי אברהם דב אויערבך שליט"א - אב"ד בעיר הקודש טבריה ת"ו.
+
בנוסף לכך יצאו לאור כמה חלקים של הספר "ועלהו לא יבול" - הנהגותיו ופסקיו של הרב שלמה זלמן זצ"ל, ערוכים על ידי [[הרב נחום סטפנסקי]] שליט"א.
  
 +
תיאור אישיותו של הרב  - בספר "התורה המשמחת". 
 +
 +
רבי שלמה זלמן הוא אביהם של הרבנים שיבלטו"א הגאון [[הרב אברהם דב אויערבך]] שליט"א - אב"ד בעיר הקודש [[טבריה]] ת"ו, הגאון [[הרב שמואל אויערבך]] שליט"א ראש [[ישיבת מעלות התורה]], והגאון [[הרב עזריאל אויערבך]] שליט"א. כמו כן הוא חותנו של הגאון [[הרב זלמן נחמיה גולדברג]].
  
 
== קישורים ==
 
== קישורים ==

Revision as of 08:38, 26 October 2009

ר' שלמה זלמן

ראש ישיבת קול תורה, מחשובי הפוסקים בדורנו.

הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל היה מגדולי הפוסקים בדור האחרון. רבי שלמה זלמן היה ראש ישיבת קול תורה בעיה"ק ירושלים ת"ו. הרב חיבר מספר ספרים, ביניהם - קונטרס "מאורי אש" על הלכות חשמל בשבת; "מעדני ארץ" על מצוות התלויות בארץ, ובפרט על שביעית; ושו"ת מנחת שלמה. כמו כן יצאה לאור סדרת ספרים "הליכות שלמה" הלכות ע"פ דעתו של רבי שלמה זלמן זצ"ל.

בנוסף לכך יצאו לאור כמה חלקים של הספר "ועלהו לא יבול" - הנהגותיו ופסקיו של הרב שלמה זלמן זצ"ל, ערוכים על ידי הרב נחום סטפנסקי שליט"א.

תיאור אישיותו של הרב - בספר "התורה המשמחת".

רבי שלמה זלמן הוא אביהם של הרבנים שיבלטו"א הגאון הרב אברהם דב אויערבך שליט"א - אב"ד בעיר הקודש טבריה ת"ו, הגאון הרב שמואל אויערבך שליט"א ראש ישיבת מעלות התורה, והגאון הרב עזריאל אויערבך שליט"א. כמו כן הוא חותנו של הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג.

קישורים

מאמר על דרך פסיקת הגרש"ז

סרט על הרב

מאמר על הרב מאת הרב אליעזר מלמד באתר ישיבה