Difference between revisions of "וחי בהם ולא שימות בהם"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
Line 4: Line 4:
  
  
נאמר בתורה {{מקור|ויקרא יח, ה|כן}}: "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם". ללמדנו, כי אם יש בקיום מצוה משום סכנה לחיים, יש לעבור על אותה מצוה, ולא למות בגללה. רק בשלוש עבירות חייב אדם למסור את נפשו ולא לעבור עליהן. שלושת העבירות הן: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.
+
נאמר בתורה {{מקור|ויקרא יח, ה|כן}}: "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם". ללמדנו, כי אם יש בקיום מצוה משום סכנה לחיים, יש לעבור על אותה מצוה, ולא למות בגללה. רק בשלוש עבירות חייב אדם למסור את נפשו ולא לעבור עליהן. שלוש העבירות הן: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.
  
  

Latest revision as of 11:41, 22 October 2020

ערך מורחב - פיקוח נפש

מצוות התורה ניתנו כדי שיחיה האדם ויקיימן ולא כדי שימות על ידיהן, ועל כן פיקוח נפש דוחה אותן.


נאמר בתורה (ויקרא יח, ה): "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם". ללמדנו, כי אם יש בקיום מצוה משום סכנה לחיים, יש לעבור על אותה מצוה, ולא למות בגללה. רק בשלוש עבירות חייב אדם למסור את נפשו ולא לעבור עליהן. שלוש העבירות הן: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.