Difference between revisions of "חוה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
"אם כל חי" בלשון התורה, ומכאן שמה. נבראה ביום השישי לבריאה מצלע שחתך השם מהאדם.  באותו היום התווכחה עם הנחש על איסור אכילה מעץ הדעת, כשלבסוף פיתה אותה ואכלה והאכילה גם את אדם.
+
"אם כל חי" בלשון התורה, ומכאן שמה. נבראה ביום השישי לבריאה בשעה השביעית על פי הגמרא בסנהדרין (לח,ב) "שביעית נזדווגה לו חוה".
הולידה את קין, הבל ושת. נראה מהפסוק שהיא בחרה לקין את שמו שכן נאמר "ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'". על פי המדרשים הולידה איתם גם בנות.
+
 
 +
היא נבראה מצלע שחתך השם מהאדם. רש"י ( בראשית ב,כא) מסביר שאין הכוונה לצלעות כחלק המגן על הריאות אלא לצד. וכן כתוב בגמרא בעירובין (יז) "שני פרצופים נבראו".   
 +
 
 +
באותו היום התווכחה עם הנחש על איסור אכילה מעץ הדעת, כשלבסוף פיתה אותה ואכלה והאכילה גם את אדם.
 +
 
 +
בעקבות חטא זה נגזר עליה שבעצב תלד, תשתוקק לבעלה והוא ימשול בה.
 +
 
 +
הולידה את קין, הבל ושת. נראה מהפסוק שהיא בחרה לקין את שמו שכן נאמר "ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'". על פי המדרשים הולידה איתם גם בנות (בראשית רבה, מובא ברש"י ד,א).
  
 
== קישורים ==
 
== קישורים ==
  
 
[http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?cat=402&id=6618&q=חוה שיעור על עונשה של חוה באתר ישיבה]
 
[http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?cat=402&id=6618&q=חוה שיעור על עונשה של חוה באתר ישיבה]

Revision as of 16:28, 19 April 2009

"אם כל חי" בלשון התורה, ומכאן שמה. נבראה ביום השישי לבריאה בשעה השביעית על פי הגמרא בסנהדרין (לח,ב) "שביעית נזדווגה לו חוה".

היא נבראה מצלע שחתך השם מהאדם. רש"י ( בראשית ב,כא) מסביר שאין הכוונה לצלעות כחלק המגן על הריאות אלא לצד. וכן כתוב בגמרא בעירובין (יז) "שני פרצופים נבראו".

באותו היום התווכחה עם הנחש על איסור אכילה מעץ הדעת, כשלבסוף פיתה אותה ואכלה והאכילה גם את אדם.

בעקבות חטא זה נגזר עליה שבעצב תלד, תשתוקק לבעלה והוא ימשול בה.

הולידה את קין, הבל ושת. נראה מהפסוק שהיא בחרה לקין את שמו שכן נאמר "ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'". על פי המדרשים הולידה איתם גם בנות (בראשית רבה, מובא ברש"י ד,א).

קישורים

שיעור על עונשה של חוה באתר ישיבה