חולין שנשחטו בעזרה

From ויקישיבה
Revision as of 10:40, 5 September 2012 by יוסף שמח בוט (talk | contribs) (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

בהמה, חיה או עוף של חולין (שלא הוקדשו לקרבן) שנשחטו בעזרה שבמקדש.


יש אומרים כי איסור שחיטת חולין בעזרה הוא מן התורה, ויש אומרים כי אינו אלא מדרבנן.


אף לדעת הסוברים כי איסור שחיטת חולין בעזרה הוא מן התורה, מכל מקום אין בו חיוב מלקות או כרת.


לא נאסרה שחיטת חולין אלא במקומות הכשרים לאכילת קדשי קדשים ולשחיטת קדשים קלים, אבל במקומות שאינם כשרים לכך, כגון בעזרת נשים, אין איסור לשחוט חולין.


חולין שנשחטו בעזרה - אסורים בהנאה. אחד המקורות לכך הוא, מה שנאמר (שמות כב, ל): "ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו", ודרשו: "אותו אתה משליך לכלב, ואי אתה משליך חולין שנשחטו בעזרה", לפי שאסורים הם בהנאה. ויש סוברים, כי איסור הנאה מחולין שנשחטו בעזרה אינו אלא מדרבנן.