חזקה אין אדם פורע תוך זמנו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אדם שלווה כסף וקבע עם המלוה מועד לפרעון ההלוואה, וטוען שפרע את המלוה קודם מועד הפרעון - אינו נאמן, משום שחזקה אין אדם פורע תוך זמנו, כלומר: טבע האדם שאיננו פורע הלוואה בתוך הזמן (ב"ב ה:).

גדרה וטעמה

נחלקו המפרשים האם זו חזקת אומדנא, שיש לנו ראיה (- אנן סהדי) שהוא לא פרע בתוך הזמן, והרי זה כאילו יש לנו עדים שלא פרע בתוך הזמן (ביאור הגר"א חו"מ סי' עח ס"ק ח ויז), ויש מפרשים שטעמו משום שזו טענה חלשה שאינו נאמן (קובץ שיעורים ח"א ב"ב אות לא).

גבולותיה

  • המלוה בשטר ואבד השטר, נאמן הלווה בטענת "פרעתי תוך זמני" (שו"ע חו"מ לט, ה; שם מא, ד). יתירה מזו, אם המוצא שטר לא יחזירנו למלוה ואפילו תוך זמנו, שמא פרעו (שו"ע ).


פרטי הלכות

הערות שוליים