Difference between revisions of "מחזקין ידי גויים בשביעית, אבל לא ידי ישראל"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
גוי העובד בשדהו בשנת השמיטה - מותר לברכו שיצליח בעבודתו, כגון לומר לו: "תחזקנה ידייך!", "הצלח במעשיך!", "יישר כוחך!" וכדומה, שכן אין הגוי מצווה על שביתת הארץ בשביעית; אבל אסור להחזיק ידי עוברי עבירה יהודים המעבדים את שדותיהם בשביעית. ויש מפרשים "אבל לא ידי ישראל": שאפילו בזמן גזירת המלכות, שהתירו חכמים לעבוד בשביעית, מכל מקום אסור לאחל זה לזה שיצליח במעשי ידיו, לפי "שנראה כשמח בביטול המצוה ובועט בה, אלא צריך להראות שאנוסים הם, ובעל כורחם הם עושים". {{דרוש מקור}}
+
גוי העובד בשדהו בשנת השמיטה - מותר לברכו שיצליח בעבודתו, כגון לומר לו: "תחזקנה ידייך!", "הצלח במעשיך!", "יישר כוחך!" וכדומה, שכן אין הגוי מצווה על שביתת הארץ בשביעית; אבל אסור להחזיק ידי עוברי עבירה יהודים המעבדים את שדותיהם בשביעית. ויש מפרשים (תוספות חדשים על משנה שביעית פרק ד משנה ג): "אבל לא ידי ישראל": שאפילו בזמן גזירת המלכות, שהתירו חכמים לעבוד בשביעית, מכל מקום אסור לאחל זה לזה שיצליח במעשי ידיו, לפי "שנראה כשמח בביטול המצוה ובועט בה, אלא צריך להראות שאנוסים הם, ובעל כורחם הם עושים".
  
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]

Latest revision as of 11:54, 23 November 2020

גוי העובד בשדהו בשנת השמיטה - מותר לברכו שיצליח בעבודתו, כגון לומר לו: "תחזקנה ידייך!", "הצלח במעשיך!", "יישר כוחך!" וכדומה, שכן אין הגוי מצווה על שביתת הארץ בשביעית; אבל אסור להחזיק ידי עוברי עבירה יהודים המעבדים את שדותיהם בשביעית. ויש מפרשים (תוספות חדשים על משנה שביעית פרק ד משנה ג): "אבל לא ידי ישראל": שאפילו בזמן גזירת המלכות, שהתירו חכמים לעבוד בשביעית, מכל מקום אסור לאחל זה לזה שיצליח במעשי ידיו, לפי "שנראה כשמח בביטול המצוה ובועט בה, אלא צריך להראות שאנוסים הם, ובעל כורחם הם עושים".