מטבע

From ויקישיבה
Revision as of 16:46, 22 July 2008 by קובץ יסודות וחקירות השלם (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

הגדרה

קניינים שבהם אפשר לקנות מעות.

מקור וטעם

בטעם שיש קניינים שלא מועילים לקנות מטבע כתב ר' שמואל שהוא משום שאין בו (במטבע) ממש (שיעורי ר' שמואל בבא מציעא ח"א עמוד קעט (אות קפו), לגבי קניין חליפין).

בקניינים שונים

לגבי כמה קניינים דנו האם מטבע נקנה בהם:

חליפין - נחלקו בו רב ולוי האם מטבע נעשה חליפין (בבא מציעא מז.). טעם הדעה שחליפין לא מועילים במטבע הוא משום שאין בו (במטבע) ממש (שיעורי ר' שמואל בבא מציעא ח"א עמוד קעט (אות קפו)).

סיטומתא - לנתיבות המשפט (רא-א) לא קונה מטבע, ולמשפט שלום (רא ד"ה והנה) כן.

אגב - מטבע נקנה בו (קידושין כו: ורש"י ד"ה לדמי, גידולי תרומה שער נא ח"ג).

דברים הנקנים באמירה - מטבע נקנה באמירה (ספר המקנה קונטרס אחרון לשו"ע נא-א).

חליפין שווה בשווה קונים כל דבר, ואפילו מטבע ופירות. ואע"פ שקניין סודר אינו קונה מטבע ופירות (תוס' בבא מציעא מז. ד"ה גאולה, רשב"א קידושין כח בשם ר"ת).

כאשר שני החפצים הנקנים הם ממינים שונים, כגון מטלטלין בקרקע, לרשב"א (שם) מועיל, ולר"ת (המובא בו) לא. אך מטבע לכו"ע אינו קונה דבר ממין אחר, כגון מטבע בטלית.

בההיא הנאה קונה כל דבר, ואפילו מטבע (מנחת חינוך שלו-ה).

ראה גם

מטלטלין

קרקעות