Changes

Jump to navigation Jump to search

ראשי תיבות

358 bytes added, 10:02, 22 November 2011
no edit summary
'''ראשי תבות''' הם האותיות הראשונות של מילים המרכיבים המילה (לעיתים חסרת משמעות בפני עצמה) בין הפוסקים היודעים שהשתמשו בראשי תבות בדרשות היה רבי יעקב בעל הטורים בפירושו על התורה.
==שימוש בראשי תבות==
ראשי תבות נועדו כדי לקצר את הכתיבה ולפי תורת הרמז לרמז במילים ספורות עניינים רבים. הגמרא במסכת שבת קד- קה מביאה דרשות בתורה שמבוססים על ראשי תבות (אנכ"י- אנא נפשי כתיבת יהבית וכו').
==דוגמאות==
*לה"ו - לה' הארץ ומלואה
*קמ"ל - קא משמע לן

Navigation menu