Changes

Jump to navigation Jump to search

רבי אלעזר אזכרי

9 bytes added, 19:10, 14 August 2012
no edit summary
'''רבי אליעזר אזכרי''' היה מקובל והוגה דעות מרבני [[צפת]] בזמן [[רבי יוסף קארו]] ו[[האר"י]], בעל"'''[[ספר חרדים]]'''". המתמקד בשלשה דברים, [[אהבת ה']], מצוות התורה השייכות לזמן הזה וקיומם בשלמות וכן בענייני ה[[תשובה]].
בספרו בפרק לד, כתב את הפיוט הידוע [[ידיד נפש]].

Navigation menu