Difference between revisions of "מסכת פאה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
'''מסכת פיאה''' היא ה[[מסכת]] השנייה ב[[סדר זרעים]]. ככל המסכתות בסדר זרעים (למעט מסכת [[ברכות]]) על מסכת זו אין [[תלמוד בבלי]] אלא רק [[משנה]], [[תוספתא]] ו[[תלמוד ירושלמי]]. המסכת עוסקת במצוות [[פאה]] (הקצאת חלק מהקמה בשדה עוד לפני הקציר, עבור העניים) ושאר [[מתנות עניים]]. במסכת מפורטות ההלכות הקשורות במצווה, כמו למי מותר לקחת מהפאה, מה גדלו של החלק שצריכים להקצות לפאה, מתי מותר לעניים לקחת מהפאה וכדומה. ב[[תלמוד ירושלמי|תלמוד ירושלמי]] הפרק הראשון של מסכת זו כולל בתוכו הלכות [[תלמוד תורה]] ו[[לשון הרע]] ועיקרו כולל דברי [[מוסר]].
+
'''מסכת פאה''' היא ה[[מסכת]] השנייה ב[[סדר זרעים]]. ככל המסכתות בסדר זרעים (למעט מסכת [[ברכות]]) על מסכת זו אין [[תלמוד בבלי]] אלא רק [[משנה]], [[תוספתא]] ו[[תלמוד ירושלמי]]. המסכת עוסקת במצוות [[פאה]] (הקצאת חלק מהקמה בשדה עוד לפני הקציר, עבור העניים) ושאר [[מתנות עניים]]. במסכת מפורטות ההלכות הקשורות במצווה, כמו למי מותר לקחת מהפאה, מה גדלו של החלק שצריכים להקצות לפאה, מתי מותר לעניים לקחת מהפאה וכדומה. ב[[תלמוד ירושלמי|תלמוד ירושלמי]] הפרק הראשון של מסכת זו כולל בתוכו הלכות [[תלמוד תורה]] ו[[לשון הרע]] ועיקרו כולל דברי [[מוסר]].
  
 
==מיקומה של המסכת==
 
==מיקומה של המסכת==

Revision as of 15:38, 4 December 2011

מסכת פאה היא המסכת השנייה בסדר זרעים. ככל המסכתות בסדר זרעים (למעט מסכת ברכות) על מסכת זו אין תלמוד בבלי אלא רק משנה, תוספתא ותלמוד ירושלמי. המסכת עוסקת במצוות פאה (הקצאת חלק מהקמה בשדה עוד לפני הקציר, עבור העניים) ושאר מתנות עניים. במסכת מפורטות ההלכות הקשורות במצווה, כמו למי מותר לקחת מהפאה, מה גדלו של החלק שצריכים להקצות לפאה, מתי מותר לעניים לקחת מהפאה וכדומה. בתלמוד ירושלמי הפרק הראשון של מסכת זו כולל בתוכו הלכות תלמוד תורה ולשון הרע ועיקרו כולל דברי מוסר.

מיקומה של המסכת

מסכת פאה ממקומת בסדר המסכתות לאחר מסכת ברכות. הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשניות, מסביר שמסכת פאה היא הראשונה אחר מסכת ברכות בסדר זרעים, העוסקת במצוות התלויות בארץ, מכיוון שמתנות העניים ניתנות עוד בשעת הגידול, בעוד המצוות האחרות התלויות בארץ חלות לאחר הקציר או איסוף הפרי. עם זאת, ישנם המסבירים את הסדר של כל המסכתות במשנה לפי אורכם (הרב ראובן מרגליות).

פרקי המסכת ותוכנן במשנה

  1. אלו דברים - שיעור הפאה, אלו גידולים חייבים בפאה.
  2. אלו מפסיקין - מה נחשב לשדה נפרד לפאה?, קצירת חצי שדה
  3. מלבנות - המשך מה נחשב לשדה, גודל שזה מינימלי לעניין מצוות שונות
  4. הפאה - לקיחת הפאה, התחלת לקט
  5. גדיש - המשך לקט, התחלת שכחה
  6. בית שמאי - שכחה בתבואה
  7. כל זית - שכחה בפירות, פרט ועוללות
  8. מאימתי מי רשאי לקחת מתנות עניים, נאמנות העניים לענין מעשרות, מינימום נתינה לעני.

משניות מיוחדות

המשנה הראשונה במסכת פאה נאמרת בחלק מנוסחי התפילה לאחר ברכות התורה כמייצגת את המשנה. המשנה עוסקת במצוות שאין להם כמות מינימלית מדאורייתא ומציינת דרך אגב מצוות שיש להם שכר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.

"אלו דברים שאין להם שיעור: הפיאה, והביכורים, והריאיון, וגמילות חסדים, ותלמוד תורה. ואלו דברים שאדם אוכל מפירותיהן בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא: כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, (והשכמת בית המדרש שחרית וערבית, הכנסת אורחים וביקור חולים, והכנסת כלה ולווית המת ועיון תפילה) והבאת שלום בין אדם לחברו (ובין איש לאשתו); ותלמוד תורה כנגד כולם." (מסכת פאה א, א)

המשנה האחרונה במסכת פאה מברכת את העני אשר נמנע מלהזקק למתנות עניים למרות שהוא רשאי לקחת תוך ציון הפסוק: "ברוך הגבר אשר יבטח בה', והיה ה' מבטחו" (ירמיהו י"ז ז).

פרשני המסכת

מלבד פרשני הירושלמי הרגילים, על מסכת פאה ישנם עוד כמה פירושים:

  • שטיינזלץ - מסכת פאה המסכת היחידה מהתלמוד הירושלמי שפורשה על ידי הרב עדין שטיינזלץ.
  • שוטנשטיין- חלק מהמסכתות מהירושלמי שפורשו במסגרת "מהדורת שוטנשטיין".

קישורים חיצוניים

מסכתות המשנה