מספרים טיפולוגיים

From ויקישיבה
Revision as of 13:46, 29 November 2013 by Shyk (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

מספר טיפולוגי הוא מספר שקיים במערכת נתונה, וחוזר על עצמו בהקשרים שונים זה מזה. חזרתו בהקשרים שונים עשויה להצביע על כך שלמספר עצמו קיימת משמעות במערכת זו, והוא אינו מקרי או שרירותי. לדוגמה, המספר שבע בתורה הוא מספר טיפולוגי משום שהוא קיים בתורה בהקשרים רבים ושונים זה מזה. חזרה זו מצביעה שהמספר שבע כשלעצמו הוא בעל משמעות בתורה, והוא מכיל תוכן פנימי סמלי, מחשבתי, רעיוני, או ערכי. חז"ל במדרש ובתלמוד דורשים פעמים רבות מספרים שמופיעים במקרא, ויוצרים הקשרים פנימיים בין נושאים שונים שהמשותף ביניהם כלפי חוץ הוא רק המספר המשותף. בכך, חז"ל מראים שקיימת תופעה של מספרים טיפולוגיים בתנ"ך.

דוגמה מקטע מדרש שמבטא את המספרים הטיפולוגיים:

מדרש רבה במדבר פרשה יד פסקה יז

"אמר רבי פנחס בן יאיר קערת כסף שתים עשרה מזרקי כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה בקר שנים עשר אילים שנים עשר כבשים שנים עשר שעירים שנים עשר כנגד י"ב מזלות וכנגד שנים עשר חדשים לחמה ושנים עשר חדשים ללבנה וכנגד שנים עשר שבטים ושנים עשר נשיאים ושנים עשר מנהיגים בנפש ושנים עשר לחם הפנים על השלחן

כל כסף הכלים אלפים וארבע מאות משנברא העולם ועד שהיה משה בן ל"ב שנה שהתחיל להורות לישראל במצרים אלפים וארבע מאות שנה

כפות זהב שתים עשרה שהם שקולים ק"כ כנגד ימי משה החסיד וכן (וכל) קרבן נפשות כנגד אלו פרים כנגד מלכים אילים כנגד נשיאים שעיר עזים כנגד רוזנים וסגנים ופחות וכבשים כנגד פקידים (שמואל ב ח) והכרתי והפלתי

פרים של זבח השלמים כ"ד כנגד כ"ד ספרים וכ"ד משמרות כפרה על עשרים וארבעה אלף שמתו בבעל פעור

אילים ששים עתודים ששים כבשים ששים כנגד ששים רבוא וכנגד סוד שחשבונו ששים וכנגד ששים המה מלכות וכנגד בית שני שנבנה ששים על ששים (עזרא ד) רומיה אמין שתין פתיה אמין שתין (וכנגד) אלישע שימש לישראל ששים שנה וכנגד ששים עיר (דברים ג) כל חבל ארגוב ויצחק בן ששים שנה וכנגד אותיות שבברכת כהנים ששים שנא' (שיר ג) ששים גבורים סביב לה

קרבן כל נשיא ונשיא היה מן השלמים מן שלשה המינים ט"ו ט"ו כנגד פסוק יברכך ה' שהוא ט"ו אותיות כל מין ומין היה של ה' ה' כנגד אותיות ה' שיתר כל פסוק ופסוק על של חבירו ה' אותיות כיצד פסוק יברכך הוא של ט"ו אותיות יתר עליו הפסוק יאר ה' ה' אותיות שהוא מן ך' אותיות יתר עליו ישא ה' על פסוק יאר ה' אותיות שהוא מן כ"ה אותיות ולפי שחותם ברכת כהנים שלום וישם לך שלום לכך הקריבו שלמים כנגדם

אילים ששים עתודים ששים כבשים ששים הרי ק"פ כנגד שנותיו של יצחק

זאת חנכת המזבח אחרי המשח אותו אי ביום המשח אותו יכול קודם שנמשח ת"ל אחרי המשח אותו מכאן אתה למד ביום שנמשח ואחר שנמשח התחילו הנשיאים להקריב".

הערות שוליים

...