Difference between revisions of "פרשני:שולחן ערוך:אבן העזר ב יא"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(סיכום הפוסקים העוסקים בסעיף)
(No difference)

Revision as of 14:28, 18 March 2018


ParsheiniLogo.png
ערך זה הוא מתוך פרויקט פרשני - הפירוש השיתופי לכתבים תורניים.

מטרת פרויקט פרשני היא יצירת פירוש שיתופי על כל הכתבים התורניים, החל מהמשנה ועד ספרי השו"ת האחרונים הנכם מוזמנים להשתתף בעריכת הפירוש באמצעות דף העריכה או יצירת פירושים לערכים חדשים.
יש לך שאלה על הפירוש? ניתן להשתמש בדף השיחה ובהוספת תבנית שאלה בראש הדף. מעוניין בהסבר למקור שלא קיים עדיין בפרשני? צור אותו כעת וכתוב את שאלתך בדף השיחה.

שולחן ערוך:אבן העזר ב יא סעיף יא - נשיאת נשים במדינות שונות

באותה הגמרא, רבי אליעזר בן יעקב אוסר לשאת אשה ואחר כך ללכת למדינה אחרת ולשאת שם אשה נוספת. סיבת האיסור הוא שמא אח ממדינה אחת יישא את אחותו ממדינה אחרת. באדם מפורסם אין איסור, כי אין חשש שבניו לא יכירו אחד את השני (אך לתירוץ השני שמובא בגמרא, גם באדם מפורסם אסור).

רמב"ם, טור ושו"ע: אסור לאדם לשאת אישה ואחר כך ללכת למדינה אחרת ולשאת שם אשה נוספת. אם הוא אדם מפורסם, מותר .

ב"ש: מדברי הרי"ף והרא"ש משמע שגם לאדם גדול אסור, כי קיבלו להלכה את התירוץ השני בגמרא.

פת"ש בשם הבית מאיר: אם התאלמן או התגרש מהראשונה, מותר לו לשאת אחרת במדינה שנייה, כי בדרך כלל לוקח את ילדיו איתו ביחד (ולא חששו למיעוט המקרים שלא).

ערוך השולחן: אמנם בזמנינו מצוי יותר שהילדים נשארים עם האמא, אך יש להקל מטעם אחר, כי היום יש אמצעי תקשורת והאחים בודאי ידעו זה על זו.