Difference between revisions of "פרשת פרה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
((פעמים שיש שבת בין שבת זכור לשבת פרה, כבשנת ה'תשע"ב))
Line 25: Line 25:
 
== קישורים חיצוניים ==
 
== קישורים חיצוניים ==
 
* [http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=8774&p=78940#p78940 מקורות לחיוב קריאת פרשת פרה מה"ת <מתוך 'מתיבתא' (כת"י)>] (פורום אוצר החכמה)
 
* [http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=8774&p=78940#p78940 מקורות לחיוב קריאת פרשת פרה מה"ת <מתוך 'מתיבתא' (כת"י)>] (פורום אוצר החכמה)
 +
* [http://www.etzion.org.il/dk/1to899/593daf.htm פרשת פרה] - דף קשר לבוגרי ישיבת הר עציון
 +
* [http://breslevnews.com/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97-%E2%80%93-%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%94/ פרשת פרה: פורים - הדרך לפסח] (אתר חדשות ברסלב)
  
  

Revision as of 02:00, 18 March 2012

פרשיה מן התורה, שקוראים אותה בציבור בשבת פרה נוסף על פרשת השבוע, בשבת שלפני שבת החודש.


הפרשה

"פרשת פרה", היא פרשיה מתחילת פרשת חוקת (במדבר יט, א-כב), העוסקת בטהרה מטומאת מת על ידי אפר פרה אדומה.

חיוב הקריאה

יש אומרים, כי חיוב קריאת פרשת פרה הוא מן התורה (שו"ע או"ח תרפה, ז), ויש אומרים שחיוב קריאתה הוא רק מדרבנן (מ"ב שם ס"ק טו בשם הרבה אחרונים).

סיבת קריאתה

בזמן בית המקדש הייתה קיימת חובה להיטהר לפני הרגל, ולכן קוראים פרשה זו, העוסקת בטהרה, כאשר מתקרב חג הפסח. במדבר סיני שרפו את הפרה האדומה סמוך לחודש ניסן, כדי להזות באפר הפרה על בני ישראל מיד לאחר הקמת המשכן, כדי שיהיו טהורים ויוכלו להקריב את קרבן הפסח. בקריאת פרשה זו כלולה כוונתנו להתפלל לה' שיטהר אותנו במהרה ונזכה לעבוד אותו בבית המקדש.


סדר הקריאה

מוציאים שני ספרי תורה. בספר התורה הראשון קוראים את פרשת השבוע, ואליו עולים שבעה קרואים. ולמפטיר קוראים בספר התורה השני את "פרשת פרה".

הפטרת פרשת פרה היא: "וזרקתי עליהם מים טהורים" (יחזקאל לו, א), ואילך. הספרדים נהגו לסיים בפסוק

ראו גם


קישורים חיצוניים