Difference between revisions of "ציצית"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
(4 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 6: Line 6:
  
 
==מקור וטעם==
 
==מקור וטעם==
'''מקורו''' מהפסוק "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת" {{מקור|(במדבר טו-לח)}}.
+
'''מקורו''' מהפסוק "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת" {{מקור|במדבר טו-לח|כן}}.
  
'''במהות המצווה''' הסתפק הגר"א וסרמן האם המצווה היא ללבוש את הציצית (פעולה), או להיות לבוש בה (תוצאה) {{מקור|(קובץ שיעורים כתובות רנ מסתפק, ומוכיח מהמשנה ברורה שהמצווה בפעולה)}}.  
+
'''במהות המצווה''' הסתפק הגר"א וסרמן האם המצווה היא ללבוש את הציצית (פעולה), או להיות לבוש בה (תוצאה) {{מקור|קובץ שיעורים כתובות רנ מסתפק, ומוכיח מהמשנה ברורה שהמצווה בפעולה|כן}}.  
  
'''בחפץ המצווה''' כתב הקהילות יעקב {{מקור|(יבמות ד)}} שהמצווה רק על הציצית עצמה (ולא על כל הבגד), אך מדבריו שם משמע שיש חולקים וסוברים שהמצווה על כל הבגד.
+
'''בחפץ המצווה''' כתב הקהילות יעקב {{מקור|יבמות ד|כן}} שהמצווה רק על הציצית עצמה (ולא על כל הבגד), אך מדבריו שם משמע שיש חולקים וסוברים שהמצווה על כל הבגד.
  
'''במניין ארבעת הציציות''' כתב הגר"ש שקאפ {{מקור|(בבא מציעא ז ד"ה ובעיקר)}} שהן שיעור ככל השיעורים, ולא שבכל כנף צריך להטיל ציצית.והרוגאצ'ובר חקר האם ארבע כנפות הן מציאות אחת, או ארבעה פרטים שמצטרפים {{מקור|(מפענח צפונות ט-ח)}}.'''היא מצווה קיומית''', דהיינו שרק אם לובש ארבע כנפות מתחייב להטיל בהן ציצית (ולא כמצה, למשל, שהיא מצווה חיובית)<ref>את הגדרותיהם של מצווה קיומית ומצווה חיובית ביארנו בערך [[מצוות קיומיות#הגדרה]].</ref>. ונחלקו האחרונים בגדרה, וכן בגדר שאר המצוות הקיומיות, האם גדרה הוא שאסור ללבוש ארבע כנפות בלי ציצית (שלילה), או שכאשר לובש ארבע כנפות יש מצווה להטיל ציצית כשאר כל מצווה, וכמו מצוות מצה (חיוב) {{מקור|(שערי יושר ג-יט ד"ה ואם: בדעת המנחת חינוך - שלילה, דעת עצמו - חיוב)}}.
+
'''במניין ארבעת הציציות''' כתב הגר"ש שקאפ {{מקור|בבא מציעא ז ד"ה ובעיקר|כן}} שהן שיעור ככל השיעורים, ולא שבכל כנף צריך להטיל ציצית.והרוגאצ'ובר חקר האם ארבע כנפות הן מציאות אחת, או ארבעה פרטים שמצטרפים {{מקור|מפענח צפונות ט-ח|כן}}.'''היא מצווה קיומית''', דהיינו שרק אם לובש ארבע כנפות מתחייב להטיל בהן ציצית (ולא כמצה, למשל, שהיא מצווה חיובית)<ref>את הגדרותיהם של מצווה קיומית ומצווה חיובית ביארנו בערך [[מצוות קיומיות#הגדרה]].</ref>. ונחלקו האחרונים בגדרה, וכן בגדר שאר המצוות הקיומיות, האם גדרה הוא שאסור ללבוש ארבע כנפות בלי ציצית (שלילה), או שכאשר לובש ארבע כנפות יש מצווה להטיל ציצית כשאר כל מצווה, וכמו מצוות מצה (חיוב) {{מקור|שערי יושר ג-יט ד"ה ואם: בדעת המנחת חינוך - שלילה, דעת עצמו - חיוב|כן}}.
  
 
==החוטים והקשרים==
 
==החוטים והקשרים==
Line 18: Line 18:
 
=== מנהגי קשירה ===
 
=== מנהגי קשירה ===
  
נהגו לקשור את החוטים ב-5 קשרים כפולים שביניהם כריכות, והמנהג הנפוץ הוא לכרוך את מספר הכריכות הבא: 7, 8, 11, 13. ויש שנהגו לכרוך לפי שם הוי"ה כלומר 5, 10, 6, 5. לפי ה[[רמב"ם]] קושרים 7 או 13 קשרים. ישנם דיעות רבות לגבי צורת הקשירה של ציצית עם [[תכלת]]. עם זאת, לכתחילה מספיק שקושר כלשהו וכורך כמה כריכות.
+
נהגו לקשור את החוטים ב-5 קשרים כפולים שביניהם כריכות, והמנהג הנפוץ הוא לכרוך את מספר הכריכות הבא: 7, 8, 11, 13. ויש שנהגו לכרוך לפי שם הוי"ה כלומר 10, 5, 6, 5. לפי ה[[רמב"ם]] קושרים 7 או 13 חוליות. ישנן דעות רבות לגבי צורת הקשירה של ציצית עם [[תכלת]]. עם זאת, לכתחילה מספיק שקושר כלשהו וכורך כמה כריכות.
  
לפני כל קשר יש לומר "לשם מצוות מציצית".
+
לפני כל קשר יש לומר "לשם מצוות ציצית".
  
 
יש להדר שהחלק עם הקשרים והכריכות יהיה כשליש מאורך החוטים.
 
יש להדר שהחלק עם הקשרים והכריכות יהיה כשליש מאורך החוטים.
Line 26: Line 26:
 
=== חקירות בעניין הקשירה ===
 
=== חקירות בעניין הקשירה ===
  
'''במניין שמונת חוטי הציצית''' חקר הגר"ח האם הוא מניין (שצריך שמונה) או שזוהי צורת הציצית (שיקרא "גדיל גדילים") {{מקור|(גר"ח סטנסיל שמ)}}.'''בקשר של הציצית''' חקר הרוגאצ'ובר האם צריך שהציצית תהיה קשורה או שאסור שהחוטים יהיו נפרדים {{מקור|(מפענח צפונות ו-כו)}}.'''בקשר העליון של הציצית''' חקר הרוגאצ'ובר האם הוא כדי שהציצית תתחבר לבגד או כדי שחוטי הציצית יתחברו זה לזה {{מקור|(צפנת פענח כללי התורה והמצוות ח"ב ד"ה קשר של ציצית)}}.
+
'''במניין שמונת חוטי הציצית''' חקר הגר"ח האם הוא מניין (שצריך שמונה) או שזוהי צורת הציצית (שיקרא "גדיל גדילים") {{מקור|גר"ח סטנסיל שמ|כן}}.'''בקשר של הציצית''' חקר הרוגאצ'ובר האם צריך שהציצית תהיה קשורה או שאסור שהחוטים יהיו נפרדים {{מקור|מפענח צפונות ו-כו|כן}}.'''בקשר העליון של הציצית''' חקר הרוגאצ'ובר האם הוא כדי שהציצית תתחבר לבגד או כדי שחוטי הציצית יתחברו זה לזה {{מקור|צפנת פענח כללי התורה והמצוות ח"ב ד"ה קשר של ציצית|כן}}.
  
 
==פרטי הדין==
 
==פרטי הדין==
'''בחינוך למצוות ציצית''' כתב הברכת אברהם {{מקור|(סוכה מב. סימן "חינוך לציצית" ב)}} שהחינוך הוא לקיים את המצווה, ולא שלא לבטלה.
+
'''בחינוך למצוות ציצית''' כתב הברכת אברהם {{מקור|סוכה מב. סימן "חינוך לציצית" ב|כן}} שהחינוך הוא לקיים את המצווה, ולא שלא לבטלה.
  
  
Line 44: Line 44:
  
 
* יהושפט הראל, [http://www.kolech.org.il/show.asp?id=18650 מדוע פטרו נשים ממצוות ציצית?], באתר [[קולך]]
 
* יהושפט הראל, [http://www.kolech.org.il/show.asp?id=18650 מדוע פטרו נשים ממצוות ציצית?], באתר [[קולך]]
 +
* [https://ashoova.co.il/tzitzit/ מידע מקיף על מצוות הציצית] באתר "אשובה"

Latest revision as of 20:20, 26 March 2019

ציצית לפי מנהג האשכנזים

הגדרה[edit]

מצווה להטיל חוטי ציצית בבגד שלובש ובו ארבע כנפות.

מצוה שחצי, אחד או שניים, מן החוטים יהיה צבוע בצבע תכלת המופק מן החלזון.

מקור וטעם[edit]

מקורו מהפסוק "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת" (במדבר טו-לח).

במהות המצווה הסתפק הגר"א וסרמן האם המצווה היא ללבוש את הציצית (פעולה), או להיות לבוש בה (תוצאה) (קובץ שיעורים כתובות רנ מסתפק, ומוכיח מהמשנה ברורה שהמצווה בפעולה).

בחפץ המצווה כתב הקהילות יעקב (יבמות ד) שהמצווה רק על הציצית עצמה (ולא על כל הבגד), אך מדבריו שם משמע שיש חולקים וסוברים שהמצווה על כל הבגד.

במניין ארבעת הציציות כתב הגר"ש שקאפ (בבא מציעא ז ד"ה ובעיקר) שהן שיעור ככל השיעורים, ולא שבכל כנף צריך להטיל ציצית.והרוגאצ'ובר חקר האם ארבע כנפות הן מציאות אחת, או ארבעה פרטים שמצטרפים (מפענח צפונות ט-ח).היא מצווה קיומית, דהיינו שרק אם לובש ארבע כנפות מתחייב להטיל בהן ציצית (ולא כמצה, למשל, שהיא מצווה חיובית)[1]. ונחלקו האחרונים בגדרה, וכן בגדר שאר המצוות הקיומיות, האם גדרה הוא שאסור ללבוש ארבע כנפות בלי ציצית (שלילה), או שכאשר לובש ארבע כנפות יש מצווה להטיל ציצית כשאר כל מצווה, וכמו מצוות מצה (חיוב) (שערי יושר ג-יט ד"ה ואם: בדעת המנחת חינוך - שלילה, דעת עצמו - חיוב).

החוטים והקשרים[edit]

מנהגי קשירה[edit]

נהגו לקשור את החוטים ב-5 קשרים כפולים שביניהם כריכות, והמנהג הנפוץ הוא לכרוך את מספר הכריכות הבא: 7, 8, 11, 13. ויש שנהגו לכרוך לפי שם הוי"ה כלומר 10, 5, 6, 5. לפי הרמב"ם קושרים 7 או 13 חוליות. ישנן דעות רבות לגבי צורת הקשירה של ציצית עם תכלת. עם זאת, לכתחילה מספיק שקושר כלשהו וכורך כמה כריכות.

לפני כל קשר יש לומר "לשם מצוות ציצית".

יש להדר שהחלק עם הקשרים והכריכות יהיה כשליש מאורך החוטים.

חקירות בעניין הקשירה[edit]

במניין שמונת חוטי הציצית חקר הגר"ח האם הוא מניין (שצריך שמונה) או שזוהי צורת הציצית (שיקרא "גדיל גדילים") (גר"ח סטנסיל שמ).בקשר של הציצית חקר הרוגאצ'ובר האם צריך שהציצית תהיה קשורה או שאסור שהחוטים יהיו נפרדים (מפענח צפונות ו-כו).בקשר העליון של הציצית חקר הרוגאצ'ובר האם הוא כדי שהציצית תתחבר לבגד או כדי שחוטי הציצית יתחברו זה לזה (צפנת פענח כללי התורה והמצוות ח"ב ד"ה קשר של ציצית).

פרטי הדין[edit]

בחינוך למצוות ציצית כתב הברכת אברהם (סוכה מב. סימן "חינוך לציצית" ב) שהחינוך הוא לקיים את המצווה, ולא שלא לבטלה.


הערות שוליים[edit]

  1. את הגדרותיהם של מצווה קיומית ומצווה חיובית ביארנו בערך מצוות קיומיות#הגדרה.

קישורים חיצוניים[edit]