רבה בר מרי איקלע לבי רבא בחול

From ויקישיבה
Revision as of 20:22, 17 May 2018 by Shyk (talk | contribs) (יצירת דף עם התוכן "מעשה המובא בגמרא שבו רבה בר מרי הזדמן לבית רבא ביום חול, וראה שברך על היין ששתה לפני המזון...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מעשה המובא בגמרא שבו רבה בר מרי הזדמן לבית רבא ביום חול, וראה שברך על היין ששתה לפני המזון, וחזר ובירך על היין ששתה לאחר המזון. זאת לכאורה בניגוד לנאמר במשנה במסכת ברכות דף מב עמוד א, "ברך על היין שלפני המזון פטר את היין שלאחר המזון". למרות שלכאורה רבא נהג שלא כמשנה, אמר לו רבה בר מרי יישר - משום שנהג כריב"ל שאמר שהמשנה עוסקת בשבתות וימים טובים וכיו"ב סעודות שאדם קובע סעודתו על היין, ואינו מסיח דעתו, אבל ביום חול, כל כוס וכוס נחשב כנמלך.

מקור[edit]

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מב/ב "רבה בר מרי איקלע לבי רבא, בחול. חזייה דבריך לפני המזון והדר בריך לאחר המזון. אמר ליה יישר, וכן אמר רבי יהושע בן לוי.

רב יצחק בר יוסף איקלע לבי אביי ביום טוב חזייה דבריך אכל כסא וכסא אמר ליה לא סבר לה מר להא דרבי יהושע בן לוי אמר ליה נמלך אנא".