Difference between revisions of "רבינו חיים הכהן"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 9: Line 9:
 
[[קטגוריה:בעלי התוספות]]
 
[[קטגוריה:בעלי התוספות]]
 
[[קטגוריה:רבנים צרפתים]]
 
[[קטגוריה:רבנים צרפתים]]
 +
[[קטגוריה:תלמידי רבנו תם]]

Revision as of 09:01, 18 July 2013

רבינו חיים ב"ר חננאל הכהן- היה מבעלי התוספות בצרפת בסביבות שנת ד'תתק"כ. תלמידו של רבנו תם. שמו הובא כמה פעמים בתוספות שלנו, וכן מצוטט כמה פעמים על ידי נכדו רבי משה מקוצי בספר מצוות גדול- סמ"ג. מכונה לפעמים רבי חיים כהן גדול. נודע בעיקר בגלל שיטתו בענין מצוות ישוב ארץ ישראל: "והיה אומר רבינו חיים דעכשיו אינו מצוה לדור בארץ ישראל כי יש כמה מצוות התלויות בארץ וכמה עונשין דאין אנו יכולין ליזהר בהם ולעמוד עליהם" ( תוספות כתובות קי ע"ב). על בסיס שיטה זו כתב רבי יצחק די ליאון בספרו "מגילת אסתר" על ספר המצוות לרמב"ם כי אין בימינו מצוות ישוב הארץ.

אמנם אחרונים רבים כתבו כי תלמיד טועה כתב כך בשם רבו, וכי אין זו דעתו האמיתית של רבנו חיים (מהרי"ט ב יו"ד כח, גליון מהרש"א לרבי שלמה איגר כתובות קי ע"ב, שו"ת חת"ם סופר יו"ד רלד ועוד).

אבל ישנם הרבה אסמכתות לכך שהוא כן כתב כך, כגון: פסקי התוספות כתובות סי' שפח (וישנם ג' דעות לגבי מי חיבר את פסיק התוספות: הרא"ש או בעל הטורים או בעלי התוספות עצמם), וכן הובא בבית שמואל והט"ז באבן העזר סי' ע"ה, וכן האדמו"ר הרב משה טייטלבוים ה"ישמח משה", הרב יקותיאל וייס בספרו יפה וברה על שיר השירים, הרמ"א בדרכי משה בטור יורה דעה סי' ע"ה, וכן ישנה אגרת ידועה של בעל הנתיבות משפט לרב קלישר שדחה את טענותיו של המהרי"ט, האדמו"ר מסאטמר