שביזות יום א

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שביזות יום א הוא ביטוי סלנג לתחושה כללית של חולשה, מצב רוח עייף, בימי ראשון. יש לתחושה זו ביטוי בגמרא במסכת תענית דף כז/ב - "תנו רבנן אנשי משמר היו מתפללין על קרבן אחיהם שיתקבל ברצון ואנשי מעמד מתכנסין לבית הכנסת ויושבין ארבע תעניות בשני בשבת בשלישי ברביעי ובחמישי בשני על יורדי הים בשלישי על הולכי מדברות ברביעי על אסכרא שלא תיפול על התינוקות בחמישי על עוברות ומיניקות עוברות שלא יפילו מיניקות שיניקו את בניהם ובערב שבת לא היו מתענין מפני כבוד השבת קל וחומר בשבת עצמה. באחד בשבת מאי טעמא לא? - אמר רבי יוחנן מפני הנוצרים רבי שמואל בר נחמני אמר מפני שהוא שלישי ליצירה ריש לקיש אמר מפני נשמה יתירה דאמר ריש לקיש נשמה יתירה ניתנה בו באדם בערב שבת במוצאי שבת נוטלין אותה ממנו שנאמר שבת וינפש כיון ששבת וי אבדה נפש". וראה ברש"י שם.

ראה עוד[edit]