שלושת האבות

From ויקישיבה
Revision as of 02:07, 29 November 2020 by ארץ ישראל (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

אברהם יצחק ויעקב הם שלושת האבות של עם ישראל. אברהם נבחר על ידי הקב"ה להקים אומה שתפרסם את שמו בעולם, כרת עמו ברית והבטיח לתת לו זרע רב ואת ארץ כנען. נולד לו ישמעאל מהגר שפחת אשתו שרה, אך הקב"ה אמר לו מפורשות: ואת בריתי אקים את יצחק". ליצחק ורבקה נולדים תאומים עשיו ויעקב, אך רבקה מקבלת נבואה: "ורב יעבד צעיר", ויצחק מברך רק את יעקב "ויתן לך את ברכת אברהם אביך", ואף הקב"ה מברך אותו

לעומת-זאת ליעקב נולדים שנים עשר בנים שכולם ממשיכים את עם- ישראל - שנים עשר שבטים.

הברית עם האבות כוללת ברכה לזרע רב ולארץ כנען. אברהם מתבשר בברכת הזרע והארץ 5 פעמים באופנים שונים, יצחק מתברך, ויעקב.

שלושת האבות מוזכרים בכל תפילת עמידה בברכה הראשונה - ברכת אבות - התאור של הקב"ה הוא "א-לוקינו וא-לוקי אבותינו - א-לוקי אברהם, א-לוקי יצחק וא-לוקי יעקב".

האבות נחשבים רגליים של כסא הכבוד. בשעה שעם ישראל חוטא אנו מבקשים שה' יזכור לנו זכות אבות, וברית אבות.