Warning: Declaration of SkinMinerva::doEditSectionLink(Title $nt, $section, $tooltip = NULL, $lang = false) should be compatible with Skin::doEditSectionLink(Title $nt, $section, $tooltip, Language $lang) in C:\inetpub\yeshiva\wiki\wiki\skins\MinervaNeue\includes\skins\SkinMinerva.php on line 30 אבות העולם - ויקישיבה
Open main menu

אבות העולם

אבות העולםEdit

אין נקראים אלא ג', אברהם יצחק ויעקב דבש לפי בקונט' פה אחד בד"ה עוע"ז היו אבותינו ושד"ח בכללים מע' א' כלל כ'.

האבות קיימו את כל התורהEdit

מדבר קדמות מע' י' אות נ"ה בשם הרמב"ן ועו'. והגאון העמק שאלה (סדר מטות שאלתא קל"ז אות ב') כתב בשם נפש החיים שכל הבאים אחריהם גדולי הדור למדו זה מזה ונזהרו בהם, אלא שלא נזהרו כל ישראל בחיוב, וגם אותם הנזהרים בהם הורו לעצמם היתר בעת הצורך ובהוראת שעה כיעקב שנשא ב' אחיות ועמרם שנשא את דודתו. וכתב בשד"ח פאת השדה מע' א' סי' א' דהרב העמק שאלה כתב כן מעצמו, דכמה דיו נשתפך לבאר הא דיעקב נשא ב' אחיות ובכל כיו"ב.

כשיצאו מהארץ לא קיימו את התורה, והיינו ביצאו לזמן מוגדר, אך כשיצאו מא"י על דעת שלא לשוב עוד המשיכו לקיים. וכך נהג יוסף החיד"א במדבר קדמות מע' י' אות נה ושד"ח מע' א' כלל ער.