Open main menu

אגרת בקורת

Revision as of 13:06, 5 September 2012 by יוסף שמח בוט (talk | contribs) (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

כתב הכרזה של מכירת קרקעות על ידי בית דין.


כשבית דין מוכרים את נכסי הירושה שביד היתומים (לצורך מזונות האלמנה וכתובתה, או לפרעון חובותיו של המת, וכיוצא בזה), או את נכסי הלווה, או גזבר המוכר נכסי הקדש, הם כותבים כתב הכרזה שנכסים אלו עומדים למכירה על ידי בית דין, ומתוך כך באים אנשים לבקרם ולשומם כפי ערכם.