Open main menu

אהרן מזרחי

Revision as of 23:30, 30 May 2019 by ווייצמאן (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

אהרן מזרחי בן כתון, בוגר יחידה חשובה בצה"ל. התגורר ברחוב דרך חברון בירושלים מבני יהדות כורדיסתאן עדת הכורדים ניחון בלב טוב ורחמן, דרך ארץ, אהבת הבריות, ושמחת חיים.

גדול שימושה יותר מלימודהEdit

היה עוזרם ומסייעם שנים רבות של האיש היקר ר' משה סופר ובנו האיש היקר ר' יצחק שלום סופר, בהובלת ספרי תורה תפילין ומזוזות ובשיווק ספרי כף החיים קול יעקב ושאר חיבורי הרב כף החיים וקיבל שכרו במיטב. לפרנסתו התעסק כנהג מונית וזכה להיות משמשם ומסייעם של אישים חשובים: את עו"ד ראובן רובי ריבלין כיום נשיא מדינת ישראל, וכן את השר אַבָּא שלמה אֶבֶן, ואת ראשי ישיבת פורת יוסף גאולה, ועוד. נפטר ביום כ"ד לחודש אייר שנת ה'תשס"ג. זכותו תגן בעדינו.