Open main menu

אין אדם מוריש שבועה לבניו

אין אדם מוריש לבניו ממון שלא יכול היה לגבותו אלא בשבועה, לפי שאין הבנים יכולים להישבע את אותה השבועה שנתחייב בה אביהם.