Open main menu

אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה

חזקה על אשה שאין היא מעיזה לשקר בפני בעלה, בדבר שהוא יודע את האמת.כתוצאה מכך: אשה שאמרה לבעלה: "גרשתני" - נאמנת, משום שאין אשה מעיזה פניה בפני בעלה, ואם אמרה זאת, בוודאי שגירשה, ומותרת להינשא לכתחילה וליטול את כתובתה[1]. והוא הדין לאשה שקיבלה קידושין מאדם אחר בפני בעלה - הרי זו מקודשת לשני, שהרי היא כאומרת לבעלה גרשתני.

הערות שולייםEdit

  1. ויש סוברים, שאין האשה נאמנת לומר "גרשתני" אלא להחמיר, שתופסים בה קידושין מאחר, אבל להתירה להינשא לכתחילה אינה נאמנת, וכן אינה נאמנת ליטול כתובתה, אלא שאם נישאת לאחר לא תצא.