אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו עד שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמנין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין בית דין מאוחר יכול לבטל גזירות, תקנות או מנהגים של בית דין שקדם לו, אלא אם כן גדול הוא ממנו בחכמה[1] ובמנין[2].

הערות שוליים[edit]

  1. . "בחכמה" - שראש בית הדין השני גדול בחכמה מקודמו (פירוש המשניות לרמב"ם עדיות פ"א מ"ה). ויש אומרים, שגם חכמתו של בית הדין בכללותו צריכה להיות יתרה על חכמת בית הדין הראשון (שו"ת הרדב"ז סי' אלף ת"צ).
  2. . "במנין" - שמספר חכמי הדור האחרון שהסכימו וקיבלו את מה שאמרו בית הדין, מרובה ממספר חכמי הדור שהסכימו וקיבלו את הגזירה, התקנה או המנהג של בית הדין הראשון (רמב"ם פ"ב מהל' ממרים ה"ב). ויש מפרשים, שמספר התלמידים שבישיבה של בית הדין האחרון, מרובה ממספר התלמידים שבישיבה של בית הדין הראשון (רע"ב עדיות פ"א מ"ה). ויש מפרשים שגדול במנין הכוונה למנין השנים, כלומר שראש בית הדין האחרון מבוגר יותר מקודמו (תפארת ישראל עדיות פ"א מ"ה).