אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

זונה האמורה בתורה שהיא אסורה לכהנים ("אשה זונה וחללה לא יקחו"), אינה אלא גיורת, לפי שהגויים שטופי זימה הם ומן הסתם קודם שנתגיירה נבעלה לגוי, או שפחה כנענית שנשתחררה שמן הסתם נבעלה לעבד, או אשה שנבעלה לאדם שהיא אסורה להינשא לו, בין באיסור חייבי כריתות ומיתת בית דין, בין באיסור חייבי לאווין ועשה השווים בכל ואינם מיוחדים לכהנים (כגון, גר עמוני ומואבי, מצרי ואדומי - עד דור שלישי, נתין וממזר).


ויש סוברים, שאין זונה הפסולה לכהונה אלא הנבעלת לחייבי כריתות ומיתת בית דין, מפני שאין קידושין תופסים בהם, וכן לנכרי ולעבד, שאין בהם קידושין, אבל הנבעלת לחייבי לאווין ועשה, אינה נקראת זונה, מפני שקידושין תופסים בהם, והרי היא מותרת לכהונה.