Open main menu

אין שבות במקדש

Revision as of 17:11, 6 December 2011 by רצוא ושוב (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

אין שבות במקדש הוא כלל בהלכות שבת הקובע שדברים שחכמים אסרום משום שבות, אינם אסורים במקדש ואיסור זה הוא רק במלאכות לצורך המקדש (יהודי שיגיע למקדש וימצא שם מוקצה ששכח שם יהיה אסור בטלטולו כל שאינו צורך עבודת המקדש).

טעםEdit

הטעם שאין שבות במקדש, לפי שהכהנים זריזים הם, ויודעים להיזהר שלא יבואו לידי איסור תורה. ולפיכך לא גזרו חכמים על שבות במקדש

דוגמאותEdit

  • שרץ שנמצא במקדש בשבת, מותר לכהן להוציאו ואינו חושש לאיסור מוקצה.