אמר רבי זירא... והא אנא סמכי ואיתזקי?!

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מעשה שרבי יוסי בן אליקים העיד שאמרו בירושלים שכל הסומך גאולה לתפילה אינו ניזוק באותו יום. רבי זירא שמע את הדברים, תמה ואמר: "והרי אני סמכתי - וניזוקתי?!". אמר לו רבי יוסי בן אליקים, מה שאתה מדבר עליו שניזוקת היה שדרשו ממך להביא הדס לארמון המלך. זה לא נזק אלא זכות, שהיית צריך לשלם כדי לראות פני המלך, שהרי אמר רבי יוחנן "לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אלא אפילו לקראת מלכי עובדי כוכבים, שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי עובדי כוכבים".


מקור[edit]

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ט/ב

העיד רבי יוסי בן אליקים משום קהלא קדישא דבירושלים כל הסומך גאולה לתפלה אינו נזוק כל היום כולו אמר רבי זירא איני והא אנא סמכי ואיתזקי אמר ליה במאי איתזקת דאמטיית אסא לבי מלכא התם נמי מבעי לך למיהב אגרא למחזי אפי מלכא דאמר רבי יוחנן לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אלא אפילו לקראת מלכי עובדי כוכבים שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי עובדי כוכבים