Open main menu

אשם מעילות

קרבן שחייב להביא מי שמעל בקדשים. אדם שנהנה בשגגה מקדשי ה', בין מקדשי מזבח בין מקדשי בדק הבית, מלבד מה שחייב לשלם להקדש את ערך ההנאה בתוספת חומש, הריהו חייב להביא קרבן אשם, אייל בן שנתיים ששוויו שני סלעים.