בית דין מכין ועונשין שלא מן התורה

From ויקישיבה
Revision as of 16:03, 11 December 2008 by Yeshivaorgil bot (talk | contribs) (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
Jump to navigation Jump to search

בית דין רשאים להלקות ואף להמית אדם, מעבר לעונשי מלקות ומיתה הקצובים בתורה, אם הם רואים שהדבר נדרש באותה שעה.


למשל, מסופר בגמרא: מעשה באחד שרכב על סוס בשבת בימי היוונים, והביאוהו לב"ד וסקלוהו. ואף על פי שעבר רק על איסור דרבנן, ראו בית דין צורך לסקול אותו, מפני שהיו העם פרוצים בעבירות.


עוד מסופר: מעשה ברבי שמעון בן שטח שתלה שמונים נשים ביום אחד. ואף על פי שלא היתה התראה ולא דרישה וחקירה ואף לא עדות ברורה, מכל מקום עשה כן רבי שמעון בן שטח משום שהיתה אותה שעה צריכה לכך.